BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/01/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13 1   2         1     1   1                             1           1               1 1           1             2 00
01 13       1 1 1   1       1                       1                 1         1               1   1   1 1 1         01
02 13 1   2           1   1                           1   2       1                   1         1           2         02
03 10   1                       1             1         1     1         1 1                           1   1       1   03
04 10 1       2 1   2                                                       1     1               1               1   04
05 15         2   1       1         1     1     1 1             1 1     1   1                               2 1       05
06 13     1     1                   1 1               1     1 1   1                       1       1         1 1     1 06
07 17   2         1                       2   1                         1           2 1       1     3   1           2 07
08 11 1             1                 1     1         2               1       1     1 1       1                       08
09 11   1                     1           1       1   1             1     1     1     1       1           1           09
10 19   1 1 1           1   2       1 1 1   1       1       1       1             2   1   1         1   1             10
11 13   1       1           1   2 1     1                     1 1 2                 1                         1       11
12 19   1           1       1     1 2   1           1       1 1 1   1 1 1                       2     1         1 1   12
13 13     1           1 1     1     1         1         1     1         1           1     2                     1     13
14 10                   1   1   1         1     1                   1 1       1   2                                   14
15 16       1               1   1   1                   1 1         2   1       1 1   1   1 1               1 1       15
16 17 1   1 1 1     1 1               1 2     2         1   1 1     1             1                         1         16
17 15           1           1   2                     1 1       2 1   1               1           1     1     1     1 17
18 21   1 1 1     1   2 1 2   1                                     1 1   1   1 1   1         1   1 1 1   1           18
19 8                     1                               1 1         1         1 1 1                             1   19
20 15 1     1                             1 2     1                       2 1 1         1 1           1 2             20
21 15           1 1 1     1           1                             1   1 1     1     1 2               1   1     1   21
22 13       1   1         1       1 1                 1           1             1 1 1           1           1       1 22
23 10       1     2                 1                       1 1   1                     1   1               1         23
24 12             1               1         1                             1 2 1 1   1     1   1               1       24
25 16 1     1             1     1 1     1 1                     2   1       1 1     1     1   1   1                   25
26 15       1 1                 1       1 1 1       1       1         1         1 2       1       1     1             26
27 16         1       1         1 1     1         1 1   1     1 1 2       1       1             1   1                 27
28 17   1       1   1                           1                   1 1 1 1         1   1   2         1 2 1   1       28
29 14   1       2         1   1                 1 1     1 1 1     1     1   1 1                                       29
30 17         1       1   1     1       1       1 1   1 1 1               1               1 1   1 1           1     1 30
31 16 2                     1         1   2 1   1   1 1 1   1                           2         2                   31
32 17 1   1 1     1     1             1   1   2           1                 1 1   1           2               2       32
33 14               1                                 2         1             2   1           1     1     1 1     2 1 33
34 22 1               3 1 1     1       1     1 1       1   1   1 1   1 1     1 1         1   1     1 1               34
35 19       1 3 1     1             2 1 2         2   1       1 1         1           1                         1     35
36 15     1     1                                   1 1     2 1         1               1 1   1       1 1     1 1     36
37 12   1             1                         1         1           2             1         1           1   1     2 37
38 24     3       1 1   1       1 1           1       1   1   1 1   1 2 1   1               1 1       1     1     1 1 38
39 10           1                 1       1                     2   1 1       1 1                       1             39
40 19 1 1   2 1       2   1   1   1                             1 1             1 1     1   1         1     1 1       40
41 17               1       1       1   1   1       1 1   1       1 1         1     1 1               1 1       1   1 41
42 21 1     1 1 1     1     2 1       1     1 1 1             2             1   1 1     1             2       1       42
43 13   1       2             1           1 1   1           1                   2             1     1             1   43
44 18 1                 1     1   1   1     1             3                     2   2           1         1 1 1 1     44
45 14       1       2         1   1         1 1         1             1 1 1                 2             1           45
46 17 1   1 1                 2                           1   1 1 1 1         1     1       1             1   1     2 46
47 13   1                 2     1               1 2   1                       1   1         1   1   1                 47
48 13   1       1                   2     1 1               1 1         1   1           2                           1 48
49 13   1 1         1 1   1 1             1 1   1     1                   1   1                           1           49
50 11       1           1           2       1   1       1 1                 3                                         50
51 13                         2     1       1       1   1     1                     1 1       1         1     1 1     51
52 14         2           1 1   1             1 1                       1 1                   1 1   1         1 1     52
53 13 1         1 1           1         1       1         1 1   1                             1 1         1         1 53
54 17   1               1       1     1     1       1 1     1       3                     1     1 1   2   1           54
55 22   2 1 1   1 1       1 1     1         1       2         1       1       1       1                   2   1   3   55
56 18   1     1   2   1 2 1                                             1   1 1     1 1     1 1   1 1 1               56
57 18 1     2       1         1 2 1   1 1 2                               1   1         1               1 1     1     57
58 13     1                       1     1           1   1     1             1       1   2         1 1           1     58
59 14     1                     2             1 1                         1 2     2   1     1         1         1     59
60 21 1       1   1     1   1     1               2 1   1 1       1   1 2     1       1     1         1     1   1     60
61 16     1                   1   1     1             1                     1   1     1   1     1       1 1 2   1 1   61
62 14 1                 4                         1         1 1     1 1   1 1     1                       1           62
63 11   1   2   1                               1   2       1 1                                       1   1           63
64 22 2       1     1         1   1   1         1         1     1     3     1       1 1         1   1 1 1         2   64
65 17                           1 1     2   2 1     1 1           1           1 1               1 2         1 1       65
66 12         1   1 1 1 1     1       1               1 1                                 1                     1   1 66
67 20     2       1             1       1 1     2       3   1             1             1       1 2     1       1 1   67
68 14             1     2                     1     2   1 1 1       1               1       1 1     1                 68
69 12     1   1 1   1             1           1                       1     1                                 1 1 2   69
70 15                   1 1     1     1   1                 1 1           1           1   1         2 1       1   1   70
71 14   1         1                                                   1       1   2   2       1       1     1 1   2   71
72 11                                       1     1 1       1             1         1     1 1             1     1   1 72
73 20   1               1         1   1       2 1 3     1         1     2 1             1         2 1             1   73
74 13 1     1     1     1 1 1               1             1   1     1   1                   1                   1     74
75 13                 2       1     1 2           1   1 1         1           1     1                               1 75
76 8                       1               1         1           1               1             1         1   1       76
77 12                 1           2 1 1       1 1       1                               1               1   1     1   77
78 13 1             1                   1   1                           1       1         1 2     1 1       2         78
79 23             1 1 1   1 1       1 1   2     2 1     1   1 1             1       1         2   2             2     79
80 16         1     1       1 1               1           1       1         1           1 1 1   1         2 1     1   80
81 13         1       1     1         1     1                 1   1 1         1                   1     1       1 1   81
82 28   1 1 1 1 1     1   1       1   1   1   1     1 1   1 1   1   2 2         1         1   1       1 1     1 1 1   82
83 18 1 1                 1           1   1   1   1   1           1     1       1               1   2 1 2           1 83
84 9   1                 1     1 1   1   1                                           1   1       1                   84
85 17 1   1       1       1 1               1     3             1           1             2   1 1     1 1             85
86 14     1   1 1     1       1 1     1       1           1             1       1       1           1   1             86
87 11   1         2                   1               1   1           1             1   1         1                 1 87
88 19 2                       2     1           1         1     2             1 1     2 3               1 1 1         88
89 15                       1   1 1           1   2       1     1 1               1   2         2               1     89
90 12               1                     1         1         1 1                       1           1     1   1 1   2 90
91 22               1   1     1 1 1     3     1 1 2         1           1     1   1   1     1     1   1     1       1 91
92 18           1   2 1 1   1             1         2   1                 1 1             1 2   2     1               92
93 17     1   1   1                 1 1                     1 1 1   1             1       1       1 2     1 1   1     93
94 13               1   1 1 1             1   1     1   1                                 1     1   1     1     1     94
95 18         1 1 1               1 2               1 1           1       1     1 1 1   1   1   2                 1   95
96 18       1         1       1     1   1   1   1   1   1     1 1 1       1     1   1             1     1           1 96
97 15       1   1           2       2   1     1           1       1 1         1             1 2                       97
98 9             1     1               1                       1         2 1         1                       1       98
99 12           1 1           1                                     1   1 1     1           2 1                 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
25
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee