BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/01/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
Ngày
/
Tháng
00 23 1             1   2 1 2     1           1 1         1 2                   1     1       1     1   2         1 1 1 1     00
01 29   1   1         1   1 1 1   1   1       1         1     1     1 2 1         1   2 1 2 2 2   1 1       1       1         01
02 29         1 1   2       2   1 1             1 1   1 1   2     1 1   1   1 1         1 1   1   2     1     2         1   1 02
03 35 1         1 2 1   1 1 1     1   2 1 3   1           1 3 1 1 1       2     1 1 1               3 2   1 1                 03
04 21           3 1   1 1 1               1     1                 1     1   1   1 1 1   1   1     1             1   1   1     04
05 35   2   1         1 1   1 2 1       2       1       2 1 1   1         1         2 1   2 1     3 1   1   1   1 1   1   2   05
06 25   1       1 1 1 1     1 1 1   1 1   1         1 1 1           1   2   1       1                   1 1 1 1       1   1   06
07 24   1   1             1 1 1 1     1             1   1     1 1   2   1 1     1         1     1 1   2 1         2           07
08 21 1 2     1       1             1 1                       1         1   2 1           2 1       1 1 2     1             1 08
09 22 1   1 1               1     1           1     1             1 1         1 1         3   1         2     1   1 1 1 1     09
10 26     1     2 1 1   1     1 1   1 1 1   1   1   1         2 1         1       1 1   2               1         1 1       1 10
11 28         1       1             1       2     1     2     1       1 1   1     2 3 1               1 2       3 1 1 1     1 11
12 25   1   1 1 1           1 1                   2                       1 1       1 2       1   1 2   2         2 2 1 1     12
13 16 1             1 1     1             1       2     1     1   1                       2 1 1 1                       1     13
14 21 1             1   1                                     2 1 2       3 1           1 1       1   1               3 1 1   14
15 26       1                 1     1 2 2 1 1 1         1 1       1         1   1     2       1       1 1     1 2 3           15
16 36     2   1       1 1     1 1 2 3       1 1       1 2 2 1 1 1           2 1 1     1         1     1 1 1   2   1   1 1     16
17 25 1   1 1   1 1 2 1           1       3     1     1       1   1 1             1         2     1   1       2       1       17
18 18 1     2 1               2                 1 1       1   1             1             1   2 1     1             2         18
19 34   2   2     1   1     1 1   1 1   1 1 1             3   1   1   2 2   2     2 1             1   1 1             1 2   1 19
20 27   1 3   1     1   2   1 1         1 1                           1 2   1   1       1 2       2 1       2   2             20
21 23 1           1 1       1 1   1 1 1       1                           1   1       2         1 2 1       1     1   1   1 2 21
22 22           1 1 1   1     1         1 2             2     1 1 1       1         1               1     1   1 1   1   2     22
23 24     1   1           1       1         1   1 1                   2 3 1         2       1 1 1       1 1   1 2       1     23
24 32 2 1     1   2 1 1   1 1 2 1         1             1 1 1           1   1 3 1   1 1 1           1 2   1     1         1   24
25 19               1         1     1 1 2             1 2   1     1   1       1     1           1 2   1   1                   25
26 37     1   1 3 1 1     1 1 1   1 1     2 2   2       1 1   1     1 5     1   1   1 1   1     1         1   2           1   26
27 24     1   2 1                     1           1 1 1 1 1     2   1   2   2                   1         1     1 2   1   1   27
28 34   1       1   1 1       1 1 1 1 1     1       1 1 2 2 1   2     2 1   1     1 2   1       1         1       1   2     2 28
29 20 1         1   1                   4                 2   1       1   1           1               1   1     2 1   2       29
30 36 2       1 1     1   1 3 1     1       3   2 1       1 1 1 1 1 1   1 1 1   2   3   1 1         1                 1     1 30
31 23         1     1     1               1 1 1 2 1 1 1           2 2         1       1             2 1 1             2       31
32 33 1 3 1       1   1 2   1             1   1       1 2   1     1   1 2 1     2 1 1 1         1   1   1   1   2   1         32
33 21 2   1     1 1 1 1   1     1   1                   1 1                         1     1     1   1     1           1 2   1 33
34 27             1 1   2           1 1   1 3 1       1     1 2         1   2 1   1   1   1 1               1   1     1   1   34
35 22   1           2 1 1       1           1 1 1 3   1     1                       2   1       1 1       2             1     35
36 30 1   1 1       2 1           2   1     3 1 2                 1   1       1     1 1   2   1 2   1         1     1   1 1   36
37 26 1 1           2   1 1   1   1   1   1     2   1 1 1     1     2                 1       2   1 1   1             2       37
38 23 1   1   1               1 1         2 2   1   1         1         1     1   1   1             1     1     1 2 1 1       38
39 26     1   1     2 3 1 2       2             1                     2           1   1 1 1   1       1         1   1 1   1 1 39
40 16   1     1     1                     2             1 1 1                 1 1       1     1   1           1 1 1           40
41 28 1   1 1 1                   1 2       1 1 1 1       1 1   1           1     1       1     1 1 1 3 1   1   1     1 1     41
42 25             1 1   1 1   2     2       1       1 2     1     1 1 1   1 1       1               1   1 1 1             1 1 42
43 28   1     1           1     1   1         1 1         1   1   1 2           1       1 2 2     1 1   1 1   2 2         1 1 43
44 26     1 1               1   1       1       1       1   1   1   1     1     1     2   2 1 1     1       1   1 2 3         44
45 31 2         1     2 1   2 2   4 1 1         1             3 1 1           1           1       1   1 1 1     1     1   1   45
46 31           1 1 1   1     1       1 1   1         1   2 1   1   1   1   1         1   2 2     1 1   1 3 1             2 1 46
47 24         1 1                   1   1                   1 1     1 3 1 1   1   1         1 1   2 1         1 1 1       1 1 47
48 25 1             2       1   1   1   1     1       2 1       1     1     1     1 1             2 1   1 1     1   1   1 1   48
49 28 1 1           1 1 3 1         1         1 1 1   2       1         1       2     1             1   1 1 1 1 2 1     1     49
50 23         2   1                       2 2   1     1 1   1 1       1   2 1   1         1 1       1   1           1       1 50
51 23 2             1 1 1     2                   1   1         2   1 1     1     1 1     2       1   1 2   1                 51
52 32         1 1     1   1       3         1   1 1   1 2   1 1 1   1   1 1         1 1 3     1       1   1   1 1   1   2     52
53 33         2 1 1     1 2 1     1   1   1 1       1   1 1 1   1 2     1   1 1     1 2     1               1 1 1 2   1 1     53
54 25 1   1     1 1           1               1 1 1       1         2 2     1     2 2 1     1   1           1     1         2 54
55 40 3     2     1     2   2 2 1   1     2       1 1     1 1 3           1         1 2 1 2         1   1   1 1   1 1 2 1 1   55
56 25   1     1     1                     1 2   1         1 1 1 2   1             1   1 1   1 1 1     2 1   1           1 1   56
57 30 1   2     2             2 1     1 1       1 2     1 1 1 2     1 1 1       1     1   1         1 1       1 1 1   1       57
58 23         1 2 1                               1     1 1   1       1 1 1 1       1   1 3 2   1 1     1     1               58
59 24               1           2 3     1 1   1 2         1         1     1 1 2   1   2         2   1                 1       59
60 23         1   1     1     1                   1 1 1           1   2       2 2   1   1 2       1 1   1 1             1     60
61 17       1         1       1 2       1   1       1       1                       1             1             1 1 1 2     1 61
62 25     1   1 1 1   1   1   1   1 1         1 1 1   1   1         1         2 1   1     1 1 1         1 1         1         62
63 29   1 1 1 1     1 1 1 1     1         1     2   1   1     2     1   1   1           1   1 1       1 2     1   1     1   1 63
64 23 1 1         1         1   1       1 1       1 1   1 1             1 2 1   1           1 2             1     1   1 1     64
65 30           4     1   2 2           1       2     2 2         1 1       1 1     1 1 1         1 1             2 1 2       65
66 32 1     1     1   1     1     1 1 2     2   1       1 1   2         1         3     1 2     1         1     3     1   1 2 66
67 28 1           1       2 1     3       1 1 1 1   1       1       2   2     1 1   1 1 1     1   1 1 1 1                     67
68 14         1                         1 1 1     1     1     1                     1   1       1   1 1       1 1             68
69 30 1     1 1     1       1               1       2     1     1   1     1 1   2   1   1     1   2 1 1 1 1 3   1   1 1       69
70 28     1 1       3         1 2   1     1 1     1     1 2           2 1 1   1   1 1     1     1 1               2   1       70
71 28   1     1 1 2     1     1 1 2 1   1   1       2     1 1     1               1   1     1                 2   1   1 1 1 1 71
72 23 1             1       1   1               1   1       2 2   1       2 1     1           2     1     2   1 1 1           72
73 25 1     1 1             1   1 2   1       3           1                   2     2 1   1   1   2           1   1   1   1   73
74 15     2 1   1         1 1       1   1   1 1               1   1                 1                               1       1 74
75 22 1       1 3               3 1     1   1     1 1     1   1     1   1   1                               1   1 2           75
76 29         2         1   1 3   1         1       1   2 2     1     2 2     1         2         1           1 1 1         3 76
77 23 1 2   1         1   2 1   1     1   1         1   1     1     1 1     1       1 2             1     1                 1 77
78 34         3 1           1 1 2   1 1     1 1       1 1 1   1       1 2       1   1 1 1 1 1   1 1 1   1 1 2     1   1       78
79 24   1   1 1 2                             1         1 1     1 1   1       2     1 1   1 1     1 1 1   1       1 1 1       79
80 24 1       1 1     1 1         3                 1   1             2   1 1     1   1   2 1   1   2             1 1         80
81 22 1       1               1 2   1           1         1   1   1   1   1         1           1     1         3   2     1 1 81
82 28 2     2       1     1 1 1   1         1   1   1         1 1         1           1 1   1       2   2   2     1   1 1 1   82
83 31     1   2 2 1 1 1   1 3     2       2 2 1     2 1 1         2   1 1   1               2       1                         83
84 30 1 1 1 1     1         2   1     1   2 1 1         1 1     2 2     2     1 1 1                 1               1     2 2 84
85 16 1             2     1               1     1     1   1     1       1   1 1           1 1   1     1                       85
86 29 1         2           1     1     1 1 1 2 2   1 1         1       1   3   4       1     1   1     1       1           1 86
87 24 2   2 1               1     2   2 1 1     1       1 1     1     1 1                         2 1   1       1       1     87
88 32 1 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1   1     1 1 2         2       2             1 1               1     2 1     1   1   1     2 1 88
89 22 2       2     1         1         1 1 1   1 1 1             1   1   1 1               1           1         1   1 1   1 89
90 22   2       3 1 2         1       1 1     1   1       2                           2 1                 1     1     2       90
91 28     2 1 1       1 1           1 1 1 1     1   1   1 1           1         1     1       3 1       1         2   2   2   91
92 23 1   1 2         1       1       1   1   1 2 1   1         1       1 1 1   1 1   1         1 1                       1   92
93 23   1         1                   1 1   1     1           1 1     1 3   1         1 1     1 2       2   1 1     1         93
94 37         2 2   1     1 3     1   1             2       2 1 1   1       1 1     2   1   1   1   3     1 3   2 1     2     94
95 19   2 1                   1       1   2     2   1           1     1             1 1     1     1         1     1     1     95
96 29   1     1                     2   1     1   2   1   1       1   2 1         1   1         1     1 2   1 2   2     1 2 1 96
97 31     1 2   1 1       1 1 2   2   1   3   2       1 1 1       1     1   1 1   1     1     1 1 1                 1 1       97
98 25       1 2 1       1 1 1 1             1 1   1 1   1   1         1   1       1       1       4         1       1 1       98
99 25 1           1 1 1               1         1     1 1 1           1     2     2   1         1 1     2 1   1 2         2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
09
/
01
08
/
01
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee