BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8     1               1       1               1                     1                     1       1               1     00
01 4                       1                           1   1       1                                                       01
02 11     1   1 1                 1       1 1 1                                         1 1       1 1                       02
03 10               1     1 1     1                               1   2                                   1     2           03
04 7             1       1   1                 1           1                     1                                 1       04
05 16         1 1                 1       1     1     1 1   1   1     1   1       1 1 1       1 1                           05
06 10                           2         1                     1               1 1       1           2     1               06
07 13     2         1     1                   1           2               1         1   1   1                     1   1     07
08 13                       1               1     2   1   1       2         1                 1         1   1         1     08
09 11                   1                       1                     2       2     1     1             1 1             1   09
10 12       1   1   1         1                           1               1       1       1           1     1   1     1     10
11 10                       1   1                     1           1 1     1             2             1         1           11
12 6                 1                             1           1                               1         1           1     12
13 9 1         1               1     1                     1       1             1           1                   1         13
14 16       1                                   1   1         1       2                 1   1 1     1   2   2 1     1       14
15 15     1                   2                 1       2                 1 1               1 1   1       1 1         2     15
16 12             1                 1 1 1   1       1       1     1         1                   1 1               1         16
17 7                             1   1                           1 1               1             1                     1   17
18 6           1             1     1         1                               1                     1                       18
19 13             1 1     2                 1   1 1   1     1                 1       1   1                       1         19
20 7                               1             1           1 1   1                   1                       1           20
21 15 1   1       1         1   1                           1     1   1 1     1 1     1   1               1   1             21
22 9       1           1                                         1             1                 1   1   1     2           22
23 12               1   1                             2               1 1       1               1 1     1       1 1         23
24 10 1           1   1 1                   1     1   1                               1     1                   1           24
25 11           1 1     1   1                   1                   1           1 1       1                           2     25
26 10                       1         2   1     1                                     1         2 1             1           26
27 7         1                 1 1     1             1                               1                 1                   27
28 10           1       1               1 1         1         1                 1 1 1         1                             28
29 11           1     1               1   1                                 2                 1   1     1 1       1         29
30 17   1 1         1 2 1         1   1 1     1   1           1                       2                 1               2   30
31 7         2               1                     1   1         1                       1                                 31
32 11         1         1                           1         1     1   1       1     1             1         1   1         32
33 9   1                   1         1     1     1                                           1   1     2                   33
34 9     1     1                       1         1 1       1                               1   1                       1   34
35 11   1           1           1         1         1     1   1                 1   1             1                   1     35
36 16                 1       1 1               1     1 1 1 1             1             1             1 1     2     1   1   36
37 15 1 1                 1 1   1   1     1   1               1   1                       1         1         1         1 1 37
38 13 1                       1 1         2               1       1 1 1 1   1                                   1       1   38
39 10                                   1     1 1       1                 1     1         1 1     1               1         39
40 13           1                 1 1   1   1   1     1                       1     1 1                   1 2               40
41 9       1                                     1           1   1                     1     1   1         1           1   41
42 14     1   1       1           1             1                   1 1   1     1   1     1   1             1 1             42
43 12             1       1     1 2 1                                   2         1     1                 1               1 43
44 5                                     1                     1                           1               1   1           44
45 11                   1     1               1   1   1       1     1                           1           1         1 1   45
46 12   1                             1                   1             1     1   1   1       1   1       1         2       46
47 13     1       1 1       1             1   1   1             2                         1 1                   1 1         47
48 9 1 1                 1   1         2       1                       1               1                                   48
49 6       1   1   1               1                                         1 1                                           49
50 9       1   1           1       1   1           1                           1   1                         1             50
51 12       1       1               1                     1               1 1 2 1     1         1                         1 51
52 16                 1 1     1             1 1   1     1   2     1         1                         2   1         1   1   52
53 7                     1 1                                   1                     1   1       1 1                       53
54 8                           1                           1 1           1                             1   1 1           1 54
55 11         2     1     1     1                             1         1           1                 1         1     1     55
56 12                 1 1 1 1   1         1       1       1 1 1       1                                                 1   56
57 6               1         1                         1                             1 1                                 1 57
58 12                 1             1   1                     1     1                     1 1   2     2   1                 58
59 8                                 1   1         1                 1   1       1                   1       1             59
60 11       1                   1 1   1       1                                                         1 1       2 1   1   60
61 14 1       1   2                         1                 1 2     1                       1 1           2   1           61
62 6             1       1                                                                         1   1   1       1       62
63 12           1 1   1     1     2 1                               1         1             1                     1 1       63
64 12       1           1 1                 1 1             1 1         1   1                                 1         1 1 64
65 11                   1     1       2             1   1               2       1 1             1                           65
66 9                   1             1       1                 1 1       1   1                   1                   1     66
67 12   1     1                         1   2                   1   1       1 1   1                       1         1       67
68 13         1                 1     1 1       1 1             1     1   1   1       1         1     1                     68
69 6 1       1                   1           1               1                             1                               69
70 4                 1                             1         1                   1                                         70
71 9 1                                     2       1                                       2         1           1       1 71
72 13 1       1                           1   1     1           1         1                       1 2 1           1       1 72
73 9     1 1       1               1                             1   1             1       1       1                       73
74 13 1 1   1         1 1               1                   1                 1     1 1             1               1 1     74
75 11         1 1             1         1     1 1           3     1                     1                                   75
76 12   2   1     2         1 1                                     1               2                         1         1   76
77 10 2 1     1                 1                   1 1                     1                                   1   1       77
78 9     1                             1             1         1   1     1                       1           1   1         78
79 13   1           1   1                           1     2             1   1   1       1                     1       1   1 79
80 14 1 1   1         1   1                     1                       1                           1   1     1 1   1   1 1 80
81 11 1             2                                                       1   1 1   1     1         1                 1 1 81
82 11       2 1     1             1     1   1             1                         1         1                           1 82
83 10           1     1       1 1                     1 1                     1         1     1               1             83
84 13     1         1   1   1                           1       1             1       1     1   1 1 1                   1   84
85 17       1   1         1       1             1 1   1   1           1           2       1     1   1               1     2 85
86 9     1                       1                                       1         1   1     1         1 1       1         86
87 10 1   1                           1     2             1               1                         1     1       1         87
88 11       1             1               1         1               1       2                       1 1 1                 1 88
89 10       1         1             1     1             1         1                         1 1           1               1 89
90 10   1 1                         1             1             2           1   1                                   2       90
91 10                         1       1       1   1       2                       1       1                         1     1 91
92 10           1 1   1             1                   2 1                                                         1 2     92
93 10                   1   2         1             1 1 1                         1                       1 1               93
94 12 1         1 1                 1     1   1 1                   1       1               1   1             1             94
95 12                     1         2       1                           3 1   1     1     1         1                       95
96 8   1 1   1   1   1                               1               1                                                   1 96
97 13   1         1                     1     1       1 1     1             1       1         1 1           1     1         97
98 12 1 1 1                   1                         1                               2           1   1     1 1     1     98
99 6   1                                                         1 1           1       1 1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee