BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
00 3                                                                               1         1         1                   00
01 10                     1 1                   1       1             1                   1     1       1     1   1         01
02 10                       1 1       1                   1               2 1   1       1                             1     02
03 8         1                   1 1                   1                             2           1 1                       03
04 12         2           1     1 1     2   1                 1       1       1                         1                   04
05 11               1           1         2                                     1 1       1   1 1         1         1       05
06 13         1       1 1   1     1                 1       1                   1       1           1     1       1 1       06
07 9       1     1                           1       1   1             1     1                 1           1               07
08 9   1   1                           1                     1                       1       1             1         1 1   08
09 13   1       1                       1     1 1               3 1     1                                   1     1 1       09
10 11 1               1                     1                 1     1   1 1         1 1                           1 1       10
11 8       1                               1   1                 1 2       1                         1                     11
12 8       1         1           1   1       1           1                       1               1                         12
13 11 1                       1                 1       1                 1 1       1               1   1     1       1     13
14 11   1               1                     1     2         1     1         1       1                                 1 1 14
15 6               1                                               1                       1       1                 1 1   15
16 12   1         1           1       2     1     1             1       1                 1                     1       1   16
17 13 1       1 1       1   1                       1       1   2               1                   2                     1 17
18 9   1         1               1 1                     1                   1   1               1                   1     18
19 16   1   1   1     1 1     1                           2   1 1                     1     1       1 1           1       1 19
20 10                             1   1   1 1           1   1                         1         1     1       1             20
21 11         1         1                 1     1 1 1                 1         1 1       1                             1   21
22 10     1 2         2             1         2                                               1             1               22
23 2                           1                       1                                                                   23
24 11     1 1   1     1 1                       1   1                 1                 1       1               1           24
25 12   1   1                     1       1 1 1         1                   2         1                     1       1       25
26 15       1           2   1   1   1         1 1   1                   1   1 2       1                               1     26
27 18     2               1 1     1     1             1 1 1 2 1   1             1 1       1         2                       27
28 6       1       1                         1                             1               1                 1             28
29 12             2     1   1   1 1   1   1                           1   1       1         1                               29
30 13 1 2       1 1               1 1     1               1     1     1                                             1 1     30
31 12         1 1     1         1                       2 1             1       1                           1 1         1   31
32 12   1                 1                             1   1       1             1         1             1   1 1   1 1     32
33 11   1                             1                 1       1 1           2   1           1               1   1         33
34 10             1                           1 1   1               1           2             1   1             1           34
35 11 1       1                                                   1 1     1                   1           3     1   1       35
36 11     1 1             1   1               1                   1   1             1           1         1           1     36
37 9                   1                 1     1   1                                           1     1       1 1       1   37
38 9 1           1                 1   1   1     1 1 1                                                               1     38
39 17     1               1   1           1   1 1 1 1           1 1       1 1                     1     1 1           1   1 39
40 17 1             2                 2           2     1           1   1 1   1 1 1   1           1   1                     40
41 8                         1                               1           1                         1   1       1     1 1   41
42 7       1           1                       1 1         1                   1                       1                   42
43 9               2                           1                           1   1                     2                 1 1 43
44 11       1             1 1         2     1                                       1 1         1   1             1         44
45 6           2     1                               2                                   1                                 45
46 12 1   2             1                   1         1         1 1             1                   1 1                 1   46
47 4   1                                       1                 1                                                       1 47
48 6               1                               1                       1 1             1           1                   48
49 4                   1                                         1       1                   1                             49
50 15 1 1             1             1   1             1         1                       2     1 1   1 1                   2 50
51 14           1 1   1               1               1   1   1               1     1         1           1     2   1       51
52 18 1                   1   2     1             1     1         1   3             1             2           2   1       1 52
53 10 1                       1         1   1       1                             1         1                 1   1   1     53
54 17           1             1 1 1         1     1   1   1   2             1       1 1         1         1               2 54
55 16 1       2   1     1 1 1     1 1       1 1           1               1 1                     1                 1       55
56 9                             1                 1       1         1           1             2             1   1         56
57 16     1           1 1                     1       1     1                       1   2     3   1                 1     2 57
58 7                 1             2               1                   2                                           1       58
59 11           1                 1     1                 1         1 1                         1   1 2                   1 59
60 6                                   1                     2 1                       1     1                             60
61 5             1     1                                       1   1                                             1         61
62 12     1         1     1         1     1                             1               2             1       1   1   1     62
63 19 1     2     1         1 1                         1 1 1                     1         2       1   2 2       1   1     63
64 13             1                     1 1             1       1 1             1   2 1   1               1     1           64
65 10                                             1       1       1   2               1             1 1 1     1             65
66 14   1             1   2     1                 1   1   1                         1     1         1           1 1       1 66
67 18               1           1 1 1             2 1 1 1   2       1               1   1         1     1   1           1   67
68 5                                                 1                                 1   1     1                     1   68
69 13                             1   1                               1 1                   1           1 2 2     1 1   1   69
70 14               1           1 1 1       1         1   1 1     1                     2 1       1   1                     70
71 11           1           1             1           1                 1   1 1                       1 1   2               71
72 5             1           1           1                       1                       1                                 72
73 12     1   1 1                                     1 1       1         1       1   1                         1 1     1   73
74 9             1                     1 1                 1                       1       1     1         1       1       74
75 8                       1               1 1                         1     2 1               1                           75
76 7                       1     1                           1       1     1                 1                 1           76
77 16   1 2     1               1       1                   2 1         3                 1                 1         1   1 77
78 7           1         1         1         1     1               1                       1                               78
79 9       1           1 1               2                         1                   1 1           1                     79
80 8 1       1                       1 1   1                                   1                                       1 1 80
81 16         1         1             2 1     1   1           1           3     1           2               1 1             81
82 10                         1 1           1 1 1                 1 1                             1       1   1             82
83 12     1 1 1       1     1   1     1                         1           1   1 1                   1                     83
84 10                                                         1               1     1       1   2       1 1 2               84
85 9   1     1     2 1         1                           1   1                               1                           85
86 13               1     1                     1 2                     1           1   1 2             1               1 1 86
87 11 1   1                   1           1       1                     1                   2     1             1 1         87
88 10 1       2     1       1                     1                         1     1             1                   1       88
89 8 1                               1               1                             1 1               1     1   1           89
90 9 1 1     1       1   1                 1                     1       1   1                                             90
91 10               2           1   1           1                         1       1               1                 1 1     91
92 8   1                   1                                 1     1                 1 1                   1           1   92
93 9     1                 1   1               1   1 1 1     1                                                     1       93
94 7                                           1                   1       1 1           1   1                 1           94
95 8           1             1 1                                             1           1         1   1               1   95
96 13           1         1   1     2       1                             1       1     1 1               1       1   1     96
97 11     1     1 1       1             1                 1                       1 1     1                   1 1           97
98 12             1   1       1 1       1                           1 1     1         1       1                 1   1       98
99 13     1       1 1       1           1 1                 1     1   1                       1   1     1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee