BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10   1         1     1   1         1     1       1                               2                   1                   00
01 6     1       1 1                                                                   1       1                       1   01
02 11         1   1                             1             1       1     2       1         1         2                   02
03 16     2   1 1         1               1 1 1   1             1 1     1     1                   1   1                   1 03
04 15           1             1       1             1 1 1       1 1     1   1     1 1               1   1           1       04
05 11   1           1         1     1   1                   1   1   1                               1 1                 1   05
06 7                     2       1                             1               1                       1                 1 06
07 7           1           1       1     1   1                   1                                             1           07
08 11                         1       1       1       2     1       1                 1                       1       1 1   08
09 12       1 1 1                   1               1             1     1         1               1 1             1   1     09
10 13       1                       1             1     1     1   1       1                 1   1   1               1   2   10
11 6                         1           1                                               1                       1   2     11
12 7                                   1   1           1                     1         1                 1             1   12
13 13             1             1   1               1     1       2   1 1                   1             1         1     1 13
14 12   1             1     1 1   1   2                   1     1                             1             1 1             14
15 10     2       1                                     1   1 1               1           1       1 1                       15
16 9                                   1     1   1         1                           2             1     1         1     16
17 14 1       1           2                                           1   1       1 1       1   2 1       1         1       17
18 12             2         2     1             1     2         1       1                 1                           1     18
19 13                   1               1   1                   1       1           1         1 2           1   1     1 1   19
20 18 3 2           2   1   1                         1     1         1                   1   1   2           1 1           20
21 10     1           1                       1     1           1           1   1           1   1     1                     21
22 14   1                 2   1         1                   1                     1 1 2             1               1 1   1 22
23 11 1                   1       1     1   1   1                   1                                 1             1   1 1 23
24 10                 1           1               2   1           1     1                   1     1                       1 24
25 16     1   1             1                 1   1   1 1 1               2         1                 1   1         1   2   25
26 9           1           1                   1             1           1               1   1       1                   1 26
27 11 1     1         1           1     1           1         1     1                 1         1               1           27
28 7                                 1   1                 1                     1 1             1       1                 28
29 9                   1             1 1         1   1 1     1                                         1           1       29
30 10         1 2               1                     1                     1               1 1                 2           30
31 5       1 1                                                                               1         1               1   31
32 12           1       1   1   1 2                     1         1         1     1           1   1                         32
33 9                     1                                 1     1   1                     1       1   1     1   1         33
34 14   1 1           1             1 1             1     1               1   1 1 1                         1 1           1 34
35 9                       1           1                 1                   1 1 1                   1   1 1               35
36 13         1   1   1             1       1   1                               1     1                 1   1 1 1   1       36
37 9   1   1                   1                         1 1                   1       1                   1   1           37
38 9       1                   1                 1                       1               1               1 1     1 1       38
39 13 1               1               1   1     1         1   1     2               1                   1   1 1             39
40 8                   2     1                                       1   1                             1     1 1           40
41 7               1     1                                 1             1         1         1                           1 41
42 3                                                             1               1                 1                       42
43 12         1       1                   1 1     1 1                   1               2     1     1       1               43
44 13 1         1   1           1                   1         3           1       1   1 1 1                                 44
45 17   1                   1               1           1 1   1       1           2     1   1     1       1     1 1 1     1 45
46 8   1 1         1                             1                         1                   1       1         1         46
47 14             1     2         1 1 1                   1 1     1 1   1               1   1                             1 47
48 6                         2   1 2                               1                                                       48
49 10   2       1   1             1                 1                           1     1                         1 1         49
50 13                   1           1     1     1               1           1   1 1   2   1                           1   1 50
51 8   1                 1                                     2           2                     1 1                       51
52 6                                         2                   1     1   1                             1                 52
53 10     1   1                     1         1 1     1                             1     1                     1 1         53
54 14 1             1     1 1           2               1         1       1   2                     2               1       54
55 17   1             1 1       1                     1       1     1       1   1       1           3 1 2         1         55
56 9                     1               1                                   1     1 1   2                       2         56
57 12 1                 1 1 1                         1                 1           1 1 1     1     1 1                     57
58 11                                     1       1       1         1   2       1         1             1 1       1         58
59 9                   1     2           2                   1                       1                 1                 1 59
60 13   1   1 1 2               3 1           1             1     1           1                                             60
61 5       1                                                     1               1                           1 1           61
62 10 1           1                                       1 1         1                               1       1       2 1   62
63 11   1                       1                           1                       1       1       1       1 1 1 1 1       63
64 8       1   1 1             1         1 1                                                         1               1     64
65 8                         1   1                       1               1                 1             2             1   65
66 16     1             1 1             1 1 1                   1             2                       2         1 1 1 1   1 66
67 14       1   1 1                       1 1             2 1         1 1               1         1               1 1       67
68 7                                     1             1     2                   1           1           1                 68
69 9       1   1   2     1   1             1     1                 1                                                       69
70 9                                 1         1   1   2   1           1 1                                           1     70
71 13   1   1                           1   2           1             1       1         1               1     1     1   1   71
72 5         1                 1       1                                               1       1                           72
73 15     1       1   1   1       1     1         1   1   1     1         1     1             1           1 1               73
74 7 1                             1               1   1 1                 1                 1                             74
75 14               1           2     1     1                     1         1   1     1           1       1 1   1         1 75
76 8       1               1         1             1 1                   1   1                       1                     76
77 5     1                 1         1         1                               1                                           77
78 11           1   1   1         1 1                                   2   1   2         1                                 78
79 7                               1 1                                   1               1     2     1                     79
80 11       1                                 1         1     1           1 1               1   1 1                   1   1 80
81 9         1                           1     1               1   1                           1             1   1     1   81
82 10       1       1     1   1             1   1             1                                                 1 1     1   82
83 16       1 1                 1     1                               1       2         1 1 3     1                 1   1 1 83
84 15 1       2 1     1             1   1     2 2                                   1         1   1                   1     84
85 16                       1     1   1   1   1 1   1     1         1 1         1 1   1   1           1           1         85
86 10           1                             1 1 2   1 1                                     2           1                 86
87 7 1                           1           1     1                                       1   1     1                     87
88 8 1           1   2     1             1                     2                                                           88
89 10       1 1                   1                 1         1       1       1         1       1 1                         89
90 10                   1                     1                 1   1 1 1     1                             1           1 1 90
91 17 1   1       3   1       1     2       1                                         1     1   1   1       2 1             91
92 8 1   1           1     1                         1               1                     1               1               92
93 10     1       1                                   1 1       1     1           1 1                       1 1             93
94 9       1       2           1       1   1       1     1           1                                                     94
95 8               1         2                                             1         2         1       1                   95
96 11         1       1 1     1 1       1       1 1               1             1                               1           96
97 13 1   1             1             1       1 1       1           1 1         1     1   1                         1       97
98 12   1           1                             1                 1       1     1 1     1       1       1   2             98
99 17     1           2                           1 1       2       2     1   1         1     1           1   1       2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee