BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7                       1     1                           1                 1     1           1                 1       00
01 15                           1         1   1         1   1 2       1 1               1     1     1       2     1         01
02 16         1 1             1           1               1   1       1       1               1       1 1         1   1 3   02
03 11             1         1     1                 1     1                           1     1 1   1             1     1     03
04 11           1     2                 1                       2                     1 1           1     1   1             04
05 13                   1         1   1   1 1                 1   1     1 1     1   1                     1         1       05
06 13                         1                 1             1         2   1 1               1 1   1         1   1   1     06
07 16 1 1               1                   1     1     1     1       2     1   1             1       1             1   1 1 07
08 6       1                         1                     1                                     1     1 1                 08
09 13     2                         1 1   2               1     1               1   1       1                     1   1     09
10 10         1     1   1 1         1           1         1             1 1                                       1         10
11 7   1           1                           1                 1       1                                   1           1 11
12 12   2   1           1       1                 1 1               1 1                               1     1             1 12
13 12   1         1                             1                   1   1 1   1           1       1 1 1               1     13
14 8 1                                                 1                 1                   1           1         1 1 1   14
15 13     1 1 1             1       1 1                       1     1             1             1               1     1   1 15
16 12     1     1         1         1                 1   1               1               1 1     1   1               1     16
17 12     1 1         1                             2             2         1           1             1 1   1               17
18 10 1             1   1                       1   1               1       1                 1   1                       1 18
19 8 1         1   1                       1                                             1 1       1 1                     19
20 12         1   2     1     1   1                                               1     1 1   1         1                 1 20
21 10     1                     1       1       1                       1       1                             1 1   1 1     21
22 4                                               1                     1                     1           1               22
23 8   1 1                   1               1         1                   1                   1   1                       23
24 8                       1 1             1                         1                   1                 1           2   24
25 12             1 1                             1 1               1 2 1     1       1               1 1                   25
26 7       1         1   1                                                                         1         1       1 1   26
27 12 1   1                 1 1     1       1                   1 1           1             1   1                     1     27
28 9                                   1 1                 1               1 1         1   1 1   1                         28
29 5     1                     1   1                                                                     1               1 29
30 7                 1   1             1       1 1                                   1             1                       30
31 12       1       1           1             1                 1 1   1         1     1 1       1           1               31
32 12   1   1   1             1 1 1                   1   1                 1     1   1     1                               32
33 10 1             1       1     1                         1         1         1   1         1         1                   33
34 14         1 1         1             1         2     1         1       1       3 1   1                                   34
35 8                     1             1   1         2                                                   2     1           35
36 9 2           1       1           1   1       1                                     1                                 1 36
37 11   1     1 1               1                           1   2                       1   1 1                   1         37
38 9                     1                   1 1                         1 1                         1         1   2       38
39 8                                       1         1             1   1       1             1   1         1               39
40 13       1 1 1           1         1 1   1           2                               1       1     1       1             40
41 9             1 1                 2                                           1   1   1                         1 1     41
42 12             1 1     1       1             1   1         1             1     1   1         1                     1     42
43 13     1                             1 1 1                     1   1   1 1   1                 1         1   1 1         43
44 11   2           1           1   1       1 1                 1           1           2                                   44
45 10 1                                 1 1     1 2   2                       1   1                                         45
46 14           1       1     1           1             1   1           1   1             1 1 1   1             2           46
47 6             1   1             1     1                                           1     1                               47
48 10     1       1                   1       1   1       1                 1   1           1       1                       48
49 6               1             1   1                                       1                                   1     1   49
50 9   1       1                                     1         1             1           1           1   1     1           50
51 11   1               1               1 1       1   1                                 1 1     1           1       1       51
52 9                     1   1 1         1                             1                 1             1               1 1 52
53 10     1               1   1     2   1           1                           1 1                     1                   53
54 13           1     1 1             1     1       1           1       1         1       2             1       1           54
55 13       1           1   1     1                     2 1 1 1                     1                       1 2             55
56 6           1 1         1                               1                   1               1                           56
57 20   1             1     1   1           1         2 2 1   1     1     1           2   1           1               2   1 57
58 13   1   1       1                                 1               1       1 2   2           1   1       1               58
59 15 1                         1     1       1             1 1 1             1 2 2       1   1                     1       59
60 6 1     1           1                     1                                       1                 1                   60
61 8                                                   1       1 1   1           1         1   1 1                         61
62 11                 1 1                   2   2 1                                     1         1           1   1         62
63 15               1         1                   2     1   1       2         1     1       1 1   1         1       1       63
64 10               2                         1             1   1   1   1                     1   1                 1       64
65 9 1           1   3                                                             1 1                 1           1       65
66 13       1 2           1 1 1         1                 1               1   1       1             2                       66
67 11                         1 1         1         1       1                       1 1 1         1       1         1       67
68 9             1                                       1             1                       1   2   1   1   1           68
69 8 1                               3         1 2                                   1                                     69
70 14                   1 1 1       1 1                     1       2               1   1           1           1       1 1 70
71 12   1       1                   1     1 1       1                         1               1     1 1           1 1       71
72 10                               1   1 1           1   1     1                           1     1               1     1   72
73 12                       1       1   1           1 1   1       1 1                                     1     1       2   73
74 11     1 1         1                       2             1             2         1                     1       1         74
75 7             1   2                                 1                                                     1       1 1   75
76 9         1         1 1   2                 1         1                       1             1                           76
77 9                                               1     1   1         1                       1         1   1   1       1 77
78 17 1 1 1   1             1         1       1     1     1         1         1     1                 1     1 1           2 78
79 14 1                           1     1             1       1   1             1   2     1 1   1                       2   79
80 11 1         1     1         1 2                 1   1         1         1                                             1 80
81 10                   1   1         1                               1             1             1   2 2                   81
82 12     1 1           1       1 1 1       1 1                                 1   1                               1     1 82
83 13   1   1                                   1 1       1   1 1           1     1       1         1         1 1           83
84 8     1       1       1                             1   1             1               1         1                       84
85 14   1     1                           1 1       2 1           1     1 1                 2                     1 1       85
86 8     1           1       1                                             1     1             1         1     1           86
87 19 1             1             1       1           2   1 1   1                 1 1 1 1               2 2 1 1             87
88 14 1   1   2 1         1       2           1               1     1 1       1                   1                         88
89 8       1             1         1   1     1                               2                       1                     89
90 9         1   1   1     2   1                               1 1                                                       1 90
91 11                           1   1   1       1             1     1       1                           1 1   1       1     91
92 11       2 1 1             1 1                       1   1   1                       1             1                     92
93 5                         1               1                         1                                     1   1         93
94 17         2 1                 2 1                             1 1 1 1 1 1                 1         1     1         1 1 94
95 9             2     1                                         3                                         1   1 1         95
96 4                           1                           1 1                                             1               96
97 8               2       1           1         1                   1                                       1     1       97
98 8                   1 1                   2                     1                       1                   2           98
99 13           1                           1   2                     1   1               1     1         2       2   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee