BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10             1     1           1   1 1 1                               1       1                     1             1   00
01 4         1                 1         1                                                                       1         01
02 10   1                     1     1     1 1   1                     1                                   1       1   1     02
03 10     1   1               1               1     1                       1                       1               2     1 03
04 13               1 1     1                 1     1   1       1     1                 1   1                 1       1   1 04
05 12 1       1   1 1 1             1             1             1                   1 1             1 1                     05
06 16                     1       1     1 1           1           1 1     1   1       1   1             1   1     1   2     06
07 16 1                     1   1   1         1 1         1   1                           1           1 1   1 2       1 1   07
08 6               2                                                         1             1         1 1                   08
09 9     1         1                     1       1                     1       1 1   1         1                           09
10 9           1           1 1         1                           1         1                   1           1 1           10
11 4 1                               2                       1                                                             11
12 9             1 1                       1                     1       1 1         1   1         1                       12
13 12       1 1               1   1     1       1           1   1 1         1 1                           1                 13
14 7                                       1               1     1           1 1         1                             1   14
15 10               1       1   1                       1                 1           1       1 1       1             1     15
16 18     1     1             1 1   1     1   1       1               1     1         1     1     1   1   1 1   1       1   16
17 10 2     1                   1                           1           1                 1 2   1                           17
18 14   1                               1       2 1         1               1               1 1                 2       3   18
19 11                         1       1             1     1   1         1   1 1   1     1               1                   19
20 16               1   1       1       1       1     1 1   1       1   2 1 1                               1     1       1 20
21 6       1                 1                                     1                       1               1         1     21
22 9   1         1         1           1 1               1                 1           1                                 1 22
23 11               2     1 1                       1                                   1               1 1 1 2             23
24 12 1       1     2 1                         2   1                         1   1 1                     1                 24
25 6                           1                       1     1         2                             1                     25
26 8         1                       1 1                         1       1   1             1                           1   26
27 12       1           1       1                         1       1           1       1 1 1 1                   2           27
28 10 1 1         1                                     1 1           1 1           1     1                           1     28
29 8     1             1           1                 1         1           1   1                                   1       29
30 8     1   1                                   2           1       1         1                                 1         30
31 7           1 1               1                 1           1                               1                 1         31
32 10           1           1   1                         1     1 1                 1               1               1     1 32
33 5 1                 1                                                       1             1                     1       33
34 7 1                     1                 1                     1       1                               1 1             34
35 14 1     1       1     1     1           1         1   1           1 1               1     1                 1   1       35
36 10 1                 1               1       1             1                                 1   1   1   1 1             36
37 2     1                                                         1                                                       37
38 11                 1   1       1                                 1   2             1   1         1   1                 1 38
39 10         1   1 1 1           2     1                   1                                 1                       1     39
40 10 1   1             1             1                               1   1       1                 1               1 1     40
41 8                   2 1   1                   1                             1     1     1                               41
42 9     1           1                   1 2             1     1                       1             1                     42
43 15   1 1               1 1     1           1 1               1         1   1     1                 1       1 1   1       43
44 8     1 1     1           1   1         1         1                                                             1       44
45 9                     2 1   1 1             1                   1                                       1       1       45
46 13   1         1             1 1                 1 1 1   1 1 1                     2                               1     46
47 16     1   2             1           1     1 1   1       2         1   1   1 1                         1             1   47
48 12   1   1 1 1     1                       1             1   1                       1   1                   1     1     48
49 15       1   1           2   1     1         1             1               1 1   1       1     1         1     1         49
50 13   1               1               2     1     1 1           1     1 1                 1   1                       1   50
51 11                   1           1       1 1 1                   1       1         1               1               2     51
52 12           1                 1   1   1                                       1   1         2       1       1 1 1       52
53 10   1                           2 1 1 1                 1     1       1                       1                         53
54 12   1     1           1           1             1                           1     1     1 1         1 1               1 54
55 11                 1                                           1         1   1       1     1   1 1 1 1               1   55
56 10                     1       1       1   1 1                               1                           1 2           1 56
57 11                 1 1           1           1       1   1                     1                 2         1       1     57
58 10             1           1                 1   1   1               1                     1   1 2                       58
59 16 1         1         2   1             4           1 1 1     1 1         1                   1                         59
60 7             1   1                     2               1                     1                       1                 60
61 11       1                     1   1           1     1       2 1     1       1             1                             61
62 18 2         1     1   1   1 1                       1     1 1                 1         1     2       1 1 1   1         62
63 12   2   1   1               1         1         2                                                       1     1 1     1 63
64 10                               1         1           1                         1     1 1 1 1 1               1         64
65 10                 1     1       1                                           1       1 1               1       1     1 1 65
66 10   1 2                                                           1 1       1   1           1   1                     1 66
67 12           1                     1 1             1         1 1 1   1         1         1   1                       1   67
68 21             2   1         1   1 1   1   1   1                     1     1           1   2 2   1 1 2                 1 68
69 16 1     1 1               1     1             1   1 1       1         1 1             1   1         2       1           69
70 10     1   1   1   1         1                 1               1     1                 1               1                 70
71 12   1         1 1     1       1           1     1             1               1           1           1               1 71
72 7                     1         1             2                                             1   1           1           72
73 14       2             1       1     1                 1                   1     1   2       1               1 1 1       73
74 10           1 1       1         1 2     1     1                                                           1 1           74
75 13 1                       1               1       1 1     2     1       1     1 1                       1             1 75
76 13                     1   1           2 1 1           1   1               1     1             2   1                     76
77 9           1           1                           1                 1         2   1                       1         1 77
78 8             1 1 1                                                           1 1           1             1 1           78
79 12           1             1         1             2             1       1     1       1       1       1               1 79
80 9       1                                       1     1         1     1           1                   2           1     80
81 14       1 1       1                           1 1     1 1         1               1       2 1 1       1                 81
82 8                           1 1                   1             1 1   1                                     1   1       82
83 14           1   1       1         1   1           1   1 1 1           1           2                     1 1             83
84 10                 1     1                                 2 1               1   1                 1     1     1         84
85 10     1                         1 1           1     1       1                   1   1                       1       1   85
86 6     1             1                           1                     1                           1               1     86
87 10       1                     1               1               1 1                   1         1   1       1         1   87
88 11       1           1                                   1     1   1       1         1 1       1       1       1         88
89 9   3                                                                         1       1   1     1 2                     89
90 9         1                                   1                       1       1     2     1       1                   1 90
91 7           1 1                   1       1                       1             1             1                         91
92 14               1                         1       1 1 1   1                 2                       1   1       1   2 1 92
93 10       1                                         1 1 1           1           1       1     1   1               1       93
94 14     1   1       1               1         1     1 1   1         1           1       1           1 1         1         94
95 12 1         1                         1         1         1     1 2         1                                 1 1   1   95
96 14     1   1 1       1     1   1               1       1       1   1   1                         1   1         1         96
97 9                   1           1   1                     1     1       2 1                             1               97
98 6                   2                                                         1         1     1                   1     98
99 8   1                   1 1           1 1                   1                                             1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee