BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 17               1             1   1     1         1       1   1   2   1 2     1   1       1                       2     00
01 13     1                   1     1   1                       1                     1   1   1       1   1 1     1       1 01
02 11             1       1       1   1     1       1           1       1             1                       1     1       02
03 11       1 1       1             1         1   1       1       1                                     1             1 1   03
04 13   1 1                 1     1   1                     1             1           1 1   1                 1 1 1         04
05 16 1 1   1 1       1   1   1           1 1                       1         1   1     1                 1     1     1     05
06 16     1           1 1         1                 1 1             1 1       2 1                     1         1   1 1 1   06
07 16 1   1                               1       1                   2 1   1   2       1     1 1                   1   1 1 07
08 14           1         1 2     1   1             2                     1 1     1                           2         1   08
09 15   1     1   1 1   1       1                   1   1 1                           2 1   1                     1 1       09
10 18   2   1         1         2   1   1       1     1 1   2               1   1               1           1       1       10
11 14       2             1                   2 1                   1     1         1             1   1 1             1 1   11
12 19   1 1               1         1           1     1 1       2 1                         1 2 1 1       1         1     2 12
13 8         1               1                   1                     1     1               1           1               1 13
14 15                     2 1   2             1         1   2           1     1             1 1       1             1       14
15 16             1 1       1           1     1         2   1       1       1         1 2                 2             1   15
16 27           2   1   3   1 1       1 1       2 2   1 1   1               1       1 2     2   1     1                 2   16
17 16   1       1       1   1   1             2     1               1 1           1     1         1 1       1         1     17
18 16 1   1           2                 1 1 2           1 1       1     1         1         1     1             1           18
19 20           1   1       2   1 3 1       1         1     1               1       1       1     1   1     2             1 19
20 22     1 2     1 2       1   1   1 1 1                 2   1   1             1   2 1         1                       1 1 20
21 21     1   2                           1 1           1 1   2               2   1   1 1       1 1             2 1   1   1 21
22 13   1 1                             1   1       1       1   1     1             1     1             1     1       1     22
23 16     1 1   1 1                     1 2           1       1                 1       1       1               1 1   2     23
24 11               1               2     1               1         1       1     1         1                 1 1           24
25 24       1   1               1   1 1 1   1 1 1       1                 3     2 1 1       1   1 1 1 1         1         1 25
26 20           1 1                     1     1 1     1     2             1 1             1   1   1 1 1 1 1   1     1   1   26
27 15         2   1               1           1 1         1 1   1                         1                 2 1 1       1   27
28 12 1                                                 1 1   1   1 1           1 1           1     1   1         1         28
29 14   2   1                       1       1         1                 1         1     2 1         1   1           1       29
30 19                         1   1         1 1 1   1     1     1   1 1   1         2     2     1 1   1             1       30
31 17     1             1   1   1     2             1 1       2             1 1       1           1 1       1             1 31
32 21   1   1         1 1 1           1 1 1       2         1       2           2   1       1 1   1   1           1         32
33 13         1   1     1   1                       2       1         1 1           1 1         1   1                       33
34 28 1   1   1 1 1 2 1   1   2 1 2   1     1 1 1 1   1           1       1   1   2                 1   1     1             34
35 16             1   1     1   1       1       2   1     1                       1                   2 1   1       1     1 35
36 14 1       1           1   1                     1 2       1   1 1   1       1                 1       1                 36
37 15     1   1       1     1 1     1                               1 2             1             1     2   1           1   37
38 18   1     1       1 1 1 1     1       1   1   1 1   1         1   1   1         1                               1   1   38
39 11         1     1     1                             1                           1                       1 2   1   1   1 39
40 20             1       1   2     1 1 2   1               1 1   1 1         1   2   1 1 1                       1         40
41 14   1               1                       1   1   1         1   1           1           1 1 2   1 1                   41
42 20   2 1             1   1     1   1 1         1         1 1   2 1         1       1         2             1     1       42
43 14                     1   1 1                     1                 1 1         1 2           1       1 1       1     1 43
44 8     1     1                     1                         1   1             1           1                     1       44
45 8     1                             1         1       1                         1   1                 1           1     45
46 15 2         1 1                 1 1 1               1           1 2   1                         1 1       1             46
47 18         1 1     1 1                   2 1     1       1   1         2         1 1       1 1   1           1           47
48 13   1               1                             1       2       1 1   1     1         1           1         1   1     48
49 12                 1 1                   1       1     1                 1 1           2   2                     1       49
50 11     1 1                   1       1                                   1                     1 1     1   1 1   1       50
51 14       1 1             1     1                                 1     1 1   1         2   1       1     1     1         51
52 15   1       1             1             1 1   1       1     1   1         1     1     1   1       1                   1 52
53 19             1       2   1       1   1     1     1         1     1 1 1   3         1       1             1       1     53
54 24 1 1         1 1 1 1         1           1     1 1 3       1 2               1 2   1     1   2             1           54
55 18       1 1 1   1 1       1   1     1 1 1                       1       1           1 1 1         1     1     1         55
56 18 1   1 1 1       1   1   1 1         2 1                     1           1                   1     1 1   1       1     56
57 17 1         1 1                 1 1 2     2 1         1   1                 1 1 2                           1           57
58 14           1   1 1 1       1   1           1             2         1             1 1   1                   1           58
59 18                                         2   1       1 2     1       1           1 2     1 1   1 1           1   1 1   59
60 14 1 1                   1         1   1                       1         1     1             1         1 1 1   1     1   60
61 14 1             1           1 1             1   1           1       1       1         2               1   1     1       61
62 15                     1 1         1               1 1 1 1           1         2   1   1           1   1   1             62
63 10   1               1   1           2             1           1                               1       2                 63
64 17 1       1       1   1         1 2                         1 1             2   1     1     1 1               1   1     64
65 20           1   1   1           1         1 2 1 1           1   1   1                   1 1 1   1   1   1     1       1 65
66 14               1           1         1         1                 1     1   1                   1 1 1   2   1     1     66
67 22               1   1                 1   1 1     1   1   1 1         1   1 2 1         1       1   1         3 1     1 67
68 17                   1 1 1 1           1       1   1 1                           1 3     1   1         1       2         68
69 16 1     1     1 1 1           1               1                 1     1               1     2     1 1 1     1           69
70 23 1                       1   1 1       1 1       1   1       1 1   1         1 1   1   1 1 1   2 2             1     1 70
71 16           2 1 1                     1                 2     1 1         1               1                 1 1 1 2     71
72 14 1   2 1               1       1                 1   1           1           1                 1         1 1     1     72
73 12         1 1       1                         2       1   1         1           1           1                     1   1 73
74 15 1     1 1 1         1     1 1   1 1 1 1           1                         1           1               1             74
75 16       1 1   1     1                           1                 1     1   1       1   1     1 1       1     1       2 75
76 14                   1                           1       1   1   1       1 1         1 2 1     1     1         1         76
77 19   1     1   1                               1           1         2 1   1             1 1       2 1 1 1 1 1       1   77
78 17 1       2     1 1   1         1 1         1                       1     1         1   1       2       1   1           78
79 14   1       1     2       2   1 1     1 1         1                     1         1                                 1   79
80 11       1           1                         1           1 1       1                 1         1             1 1   1   80
81 7     1       1                                     1               1   1                       1           1           81
82 22   1         1 1 2           1     1   1     1 1 1 2         1 1     1               1             2         1 1     1 82
83 22 1 1 1 1   1 1           1       1     1     1 1           1 1   1       1       1         1   1   1   1   1       1   83
84 11 2                                     1 1                                               1   1   1 1 1   1         1   84
85 14           1       1   1         1   1 1                   1 1       1     1           1               1 1       1     85
86 9                     1     1             1   1           1                                         2             1 1   86
87 19       1   1         1   1 1 1       2         1         1       1 2             1                   2         2   1   87
88 15       1 1             1   1     2                       3               1         1                 1     1     1 1   88
89 19     1 1     1       1   1   1 1         1   1         1   2             1 1           1       1       1     1     1   89
90 17 1 1             2     1 1   1                           1     1 2       1 1             1                     1   1 1 90
91 20 2           1       1         1         1 3 1   1     1     1   1 1 2                 1 1                           1 91
92 21   1 2   1                 2                         1     2 1           1 1       1           1 1 1   1   1   1     2 92
93 8               1 1                   1           1 1   1                           1                               1   93
94 15 1     1   1   1           1 1         1     1             1                   1       1           1 1   1           1 94
95 24     1 2             1   2 1   1     1         1     1 1 1 2           2             1               1 1 1 1     1   1 95
96 18             2     1   1       1   1       1         1           1 1 1     1               2   1     1 1   1           96
97 13 1   1     1   1         1         1       1 1     1               1   1               1     1                         97
98 13             1 1               1     1     1         2         1       1   1         1       1           1             98
99 15   1           1       1   1   1     1             1 1           1   1 1           1 2                             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee