BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/04/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9 1     1                 1 1 1           1                                                               2           1 00
01 13     1       1     1 1                         1                           1     1   1 2 1       1           1         01
02 14       1               1           1 1                   1                       2       1     3 2         1           02
03 9     1   1     1   1                     1           1           1             1                   1                   03
04 8                         1     1           1 2           1                 1       1                                   04
05 13         1   1   1           1                   1   1                 1   1       1         1   1 1           1       05
06 11           1 1       1                   1                               1     1       1         1   1         1 1     06
07 14 1   1               1 1   1   1         1               1   1   1 1     1                           1 1               07
08 10       1                                         1     1           1       1   1 1                 2 1                 08
09 6 2   1                 1               1                                                             1                 09
10 4                                                                       1                   1         1         1       10
11 5   1           1                   1                             1         1                                           11
12 6               1                         1                               1   1         1                   1           12
13 17 1 1 1     1             1 1   1 1             1   1               2         1       1         1                   2   13
14 10               1                 1           1             1         1         1       1               1     1 1       14
15 11   1                           1   1                           1   1 1             1 1 1                     1     1   15
16 11       1               1         1 1             1   1   1         1                   1               1       1       16
17 14 1               1             1   1   1   1                 1 2             1           1       1         1     1     17
18 4                                             1                                 1                           1       1   18
19 13   1                 1           1   2   1           1                             1 1         1         1   1     1   19
20 13             1   1                     1     1 1   1         1       1     1   1     1         1   1                   20
21 14   1     2   1     1             1             1       1                         1 2 1           1               1     21
22 6               1   1     1       1                               1         1                                           22
23 10 1   1                                 1         1           1             1             1       1 1               1   23
24 12       1       1   1     1                         1         1     1 1       1                     2 1                 24
25 12     1                     1         1   1 1     1                       1     1         1 1                   1   1   25
26 12 1 1                                 1     2     1     1             1       2         1       1                       26
27 8 2                                       1           1         1                       1   1                   1       27
28 10                 1                       1   1     1   1       2                 1     1                             1 28
29 11             1       1 1                   1 2                 1 1       1             1                           1   29
30 12     1         1             1 1                                     1   1 2     2             1                     1 30
31 7             1     1                       1             1             1                         1           1         31
32 11                   1 1       1     1       1                               1   1     1       1     1                 1 32
33 9         1   1           1   1       1                           2                                 1 1                 33
34 14                       1   2   1     1                 1 2             1   1             1               1   1   1     34
35 7                           1               1               1           1         1                   1           1     35
36 3                                                   1                       1 1                                         36
37 13       1               1     1   1 1       1 1 1     1         1       1                                 1           1 37
38 15       1                 1         1 1 1               1               1 2                   2     1 1       1 1       38
39 11   1     1     1 1       1             1                                     1 1     1                     1         1 39
40 12         1 1 1 1           1                             1   1                                 1           1   1   2   40
41 11               1           1   1                   1     1   1           1     1                     1     1 1         41
42 15               1 1   1   1   1 1             1     2           1       1   1     2                   1                 42
43 11         1                   1         1                   1 1   1   1                         1       1   1   1       43
44 11 1     1   1               1   1       1         1   1     1 1                               1                         44
45 10   1                             1     1           1   1                     2           1       1               1     45
46 16           1   2         2     1     1 1   1     1 1                 1                         1           1 1   1     46
47 9           2     1           1                 1 1                 1                         1                   1     47
48 10       1                                 1     2 1             1   1   1           1       1                           48
49 10             2         1                                       1     2             1   1     1           1             49
50 9     1             1         1                 1       1                                   1 2                       1 50
51 10                                     1       2 1     1 1         1                   1 1       1                       51
52 13         1             1 1         1           1                       1     2       1   1 1       2                   52
53 16 1         1     1   1 1 1                                 1                               2 1     1       3   1   1   53
54 6                           2         1   1                 1     1                                                     54
55 11     1   1     1     1       1       1           1     1                       1                       1     1         55
56 12     1   1 2   1 1                         1                     1     1               1   1                         1 56
57 18     1 1                         1 1   1   1 1   1     1     1               1             1 1   1   1 2 1             57
58 11     1                           1               1     1 1           2   1           1           1     1               58
59 12                         1               1     2               1                         1   1     1   1 1 1 1         59
60 12             1       1 1       1 1     1           1 1                     1       1       1               1           60
61 11     1   1       1 1         1     1     1                                   1 1             1   1                     61
62 11                 1 1   1                   1         1   1 1                       1   1 1                   1         62
63 12               1             1                       1     1     1               1 1     1     1     1 1           1   63
64 12         1   1 1           1   1   1                         1     1                 1                 1       1 1     64
65 10 1   1   1                       1   1     1     1                           1           2                             65
66 9                     2 1                     1     1   1   1     1                                     1               66
67 10       1                       1                           1     1     1               1       1         1           2 67
68 12           1   1             1                           1 1 1                       1       1   1       1       1   1 68
69 10 1       1                 1                     1 1     1   1                                               1   1 1   69
70 9         1         2   1                                                 1                         1     1     1 1     70
71 9 1                     2     1               1   1                                                 1     1       1     71
72 10       1                         1           1             1       1 1   1           1                       1     1   72
73 13                                   1   2               1   1               1 1             1               1     1   3 73
74 10   1         1                               1       1           1     1                                     2   1   1 74
75 16   3   2     1               1     1 1               2 1       1         1                       1               1     75
76 6 1       1                                               1             1                       1     1                 76
77 8             1                                               1       1           1 1           1                 1 1   77
78 7 1   1           1                                     1             1                               1             1   78
79 10                                       1       1         1           1         2       1 1     1       1               79
80 12       1 1       2                                 2       1                   1           2             1     1       80
81 11     1                                     1               1   2 1 3                     1             1               81
82 6           1                                       1                                         1       1   1           1 82
83 14 1 1             1 1           1     1   1     1                             1 1 1       1       1       1             83
84 9     1 1                           1 1                   1         1             1         1     1                     84
85 13       1   1 1       1                   2     1           1 1 1                   1                   1       1       85
86 5           1 1                     1   1                                                         1                     86
87 5                           1                           1       1 1                         1                           87
88 16   2       1       1 2   1 1               1                       1     1   1             2                 1   1     88
89 9           1               1             1     1     1               2                       1       1                 89
90 8   1   1                       1                     1   1 1           1             1                                 90
91 11           1                                           1           1     1       1   1   2   1     1   1               91
92 7   1             1       1               1                         1                         1           1             92
93 8                 1     1         1                             1               1   1                   1       1       93
94 22   1       1     1 2         1   1   1           1         1 2         2 1         1 1         1             1 1   1 1 94
95 13                     1     1   1 1 1         1               1   1       2       1     1                   1           95
96 8                     1 1               1   1   1                                 1 1 1                                 96
97 14                   1 1   1   1   1   1             2                       2       1                     1     1     1 97
98 11                               1 1 1   1         1   2   1                         1                     1 1           98
99 8                   1     1                                             1       1                     1 1   1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee