BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/04/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                 1                   1 1       1       1     1         1             1   1                     1   1   00
01 10       1                         1         1   1   2                         1     1         1                       1 01
02 16 1   1   1   1       1                     1       1   1   1               2 1                     1   1           2   02
03 16     1                           1 1 2   1               1     1       1         1 1 1       1                   1 2   03
04 16           1 1   1 1                 2   1       1 1       1 1     1             1                       1 1   1       04
05 13       2   1           1 1 1                                   1 1     1                   2 1 1                       05
06 12       1     1 1 1     1                                 1   1   1       1         1                   1         1     06
07 15       1     1 1                       1   1               1 1 1   1       1           2             1 1       1       07
08 12     1 1                     1     1       1         1                       1 1           1   1   1                 1 08
09 17 2       1   1           1       1               1   2             1 1                   1 1   2 1           1         09
10 16         1   1   1     1             1 1     1               1     1 1           1                 1 2             2   10
11 12       2                   1           1             1 1 1     1   1                 1                           2     11
12 15                 1 1   2   1                   1   1     1                 1     2       1       1   1     1           12
13 20     1         3   2 1 1                 1 1     1 1 1                           1     1 1   2   1       1             13
14 15   2       1     1           1                 1 1               1       1 1       1   1     1         1           1   14
15 10           2           1       1               1                 1         1                     1             1     1 15
16 10             2       1                       1   1       2                 1                 2                         16
17 13   1     1                 2           1                   1 1 1                       1             2         1 1     17
18 23 1 1             1   2       1   1                 1                     1     1 1   1 1   1     3       1 1 4         18
19 9               1   1                         1     1           1                     1 2               1               19
20 20       1                 1   1       1 1       1 1         1 1 1   1       1           1     1     1     2 2         1 20
21 13           1 1                     1     2 1             1 1       1             1         2                 1         21
22 17   1 1 1         1     1               1 1         1       1 1 2       1           1         1   1             1       22
23 17     1 1 1 1   1       1       1   1           1     1 1                           1   1             1 1   1 1         23
24 15           1                 1     2           1 1       1 1   1                   1         1 2     1             1   24
25 16         2                 2 1                         1     1     2           1 1 1 1                 2       1       25
26 14     1 2 1         1                   1               1     1 1 1                           1                 1 1   1 26
27 19     1     1         1   1 1           1 1                         1   1           3     2         1               1 3 27
28 13 1       1                     2 1     1   1 1               1                   1                       1   1       1 28
29 18 1       1   1 1         1   1       1     1 1         1         1                   1       2         1   1   1   1   29
30 19   1               1 1   1     1               1   3         1   1           1         1 2   2 2                       30
31 20     1         1                   1 1       1 1         1     1 1     1   1             1 1 1 1         1   1   2 1   31
32 14                             1         1                 1 1         1     2 1   1 1 1     1                 1   1     32
33 17             1 1 1         1 2   1       1       1                             1 1 1     1 1           1         2     33
34 30 1   1         1 1   3     1 1       2   1 1     1 1 1 1   1   1 1 1       1         1         1     2         2   1 1 34
35 12             1       1 2 2 1           1   1             1     1           1                                           35
36 16             1     1                   1 1         1     1 1 1   1 1           1           1       1 1     2           36
37 11     1               1           1 1                     1         1     1 1             1                 1       1   37
38 11         1       1         1   1               1   1 1       1         1                 1       1                     38
39 17       1 1   1 1           2 1       1 1         1                           1 2       1                     1 1 1     39
40 22         1 2   1   1 2     1   1           1         2   1 2     1       1 2           1         1                 1   40
41 14                       1     1               3                           1 1           1       1 1   1   1         2   41
42 13 1                   1                           2     1   1 1         1     1     2 1                       1         42
43 18   1   1 1     2                       1         1   2   1 1     2 1           2                                 1 1   43
44 18 1   2     1       1             1 1       1 1               1 1   1             1   1   1                 1   2       44
45 16       1 2   1                 2 1         1       1         1         1       1                 2 1 1                 45
46 24         1   1   1         1 1 1 1 1                       1   1 1 1 2 1 3 1                   2   1 1           1     46
47 27     1   2       1       2   1 1   1       1 1       1 1 1   1   2       1   1           1 1 1           2   1   1   1 47
48 18 1     1         1     2                   1 1         1 1     1     1 1 1 1         1             1   1   1           48
49 12 1 1                 1       1   1                     1       1     1             1           1             1       1 49
50 18 1 1                   2             1             1   1 1     2       1         1           1 1     1           1 2   50
51 6                   1   1                                         1     1       2                                       51
52 8                                     1     1   1                     1         1           1               1     1     52
53 17         1                 1     1   2                     1           2     1       1 2 1 1         1       1       1 53
54 21                                 1 1 1   1   1       1 1   1         2 1   1 1 3                 1 1     1 1         1 54
55 19 1             1             1   2               2       1           2 1   1       1           2 1     1 1       1     55
56 7 1 1                 1       1 1                                                             2                         56
57 12                 1           1   1       1   1 1               1         1             1   1     1             1       57
58 11 1 1         1                                 1 1           1     1                 1   1       1       1             58
59 13   1                           1         2                       1 1     1   2     1   1 1                     1       59
60 20     1     1   1 1       2   1 1           1   1                 1   1   1   1               1         1     1   2 1   60
61 12 1                               1 1   1                       1       2             1       1       1 1           1   61
62 18 1     1       2         1       1   1 1             1   1         1       1 1       1 1               1 2             62
63 13           1   1 1               1                 1   1   1 1                     1   1         1     1   1           63
64 17   1       2   1 1         1             1                 1   1         2       1       2                   1   1 1   64
65 21 2       1     1   1         1         1       1 2     1             1           1   1         2         1 3         1 65
66 21                     1             1 1 1   1   1   1 1           2       1   1 1   2 1         1   1     1 2           66
67 10           1                         1       1 1   2 1                                         1     1             1   67
68 20   1   1   1       1           1                     2 1 1                   2 1     1     1   1 1           2 1     1 68
69 14                                     2             1               1     2       1 1   2   1       3                   69
70 17 1   1   1 2       1                     1               1             1           1       1   1   1 3 1               70
71 13             2               1                   1     1   1 1     1     1                 1                   1   1 1 71
72 25 1 1         1           1     1 1 1   1               2       1   1   1 1       1             1       3 3         1 2 72
73 18   2                     3           1 1   1   1             1   2 1   1               1     1     1       1           73
74 18   2 1     1     2 1           1                 1   1   1   1 1                 1       1 1             1           1 74
75 18 1         1       1 2 1 1   1     1         1                 1 1               1 1       1         1 1 1             75
76 21 1     1           1             1 2 1 1 1   1 1       1     1 1                 1     1         1   1       1 1     1 76
77 16           1     2   1 1                   1                         1       1 1     1             1   1     2 1     1 77
78 16       1     2                 2         1 1         1   1       1           1 2     1           1               1     78
79 18   1 2       1       1 1 1             1         1 1 1   1         1               1       1 1                 1 1     79
80 21       1       1   1           1 2       1   2                         1     1   1       2       2 1           2 1   1 80
81 13     1             2 1       1                                       2                         1   3       1 1         81
82 14                     1     1       2     2 1                       1 1         1                         1     2   1   82
83 15                 1 1     1         3 1   2           1   1                   1                   1 1     1             83
84 10   1     1                           1         2       1   3                   1                                       84
85 17 1 1           1         3 1                                       1         1 1     1     1     1 1   1     1       1 85
86 9         1           1                               3       1             1 2                                         86
87 17       1 1         2                     2 1     1           2       1 1 1           2     1                         1 87
88 20     1         1 1     1   2 1   1         1 1 1           1     1   1           1     1   1 1         2               88
89 9       1                 2 1                                         1       1     1     1                   1         89
90 12   1       1               1     1                     1                   1   1 2                 1       1   1       90
91 20 1         1   1   1     2   1 1   1   1   1   1     1                                   1 1   1   1 1 2               91
92 18       1             1         2   1         1   1 1   1   1             1             2             1   1 2         1 92
93 14 1   1       1         1   1     1     1         3 1                   1                 1     1                       93
94 15       2   2 1                   1         1                       1     1     1     1             1 2           1     94
95 19 1 1 1           1 2   2       1       1       1       2   1               2     1           1               1         95
96 19     1   1   1   1   1 1   1       1     1   1 1   1                 1 1     1   1   1     1                     1     96
97 21   1 2         1       2     1 1   1         1 1 1 1                 1 1 1   1                   1       1 1         1 97
98 21   1         1   1         1         1   1   2         1 1           3   1 1         1   1       1 1     1   1         98
99 19   1 1   1         1           2       1   1 2                   1   1   1     1   1     1                 1   1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee