BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7     1       1           1 1                                                   1                     1   1             00
01 13               1       1 1   1             1 1               1     1 1         1           1     1         1           01
02 6                           1 1                     1           1                   1                               1   02
03 10     1           1                                       1                     1     1   1       1     1           1 1 03
04 8     1     1         1 1         1 1                                   1                                     1         04
05 14 1                 2 1         1             1 1       1 1   1           1   1               1                   1     05
06 21 1     1 1       1 1     2 1 2 1           1           1                       1 1       1 1             1 1       2   06
07 9       1 1           1           1               1     1           1                                             1   1 07
08 9       1                 1     2       1                 1                       1                   1               1 08
09 10   1           1     1                         1         1                   1 1         1                 1 1         09
10 12 1 1 1 1                   1       1               1   1                               1       1 1                   1 10
11 9                     2                           1   1       1                                 1   1       1 1         11
12 8               1       1   1                             1         1       1         1         1                       12
13 13           1         1           1   1             1   1         1       1             1   1       1 1   1             13
14 11           2                               1   2                   1         1     1   1 1           1                 14
15 10 1         1 1             1               1                                       1 1           2             1       15
16 10   2 1       1                         1   1       1     1   1               1                                         16
17 7                     1                         1             1   1                     1                 1           1 17
18 8                       1             1         1     1         1                               1 1             1       18
19 11           1                 1                     1           1           1 1         1     1   1 1       1           19
20 6             1                   1             1       1                                           1           1       20
21 3                 1                     1 1                                                                             21
22 11           1               1     1             1           1           1       1       1       1                 1   1 22
23 10               1       1 1                               1           2               1         1       1     1         23
24 6             1                           1       1     1             1           1                                     24
25 11                             1   1     1       1       1           1         1     2       1                         1 25
26 11 1 1               1                   1     1   1                                   1                 1     2     1   26
27 7       1                   1                       1                           1 1             1                     1 27
28 14       1 1             2   1           1       1 1 1   1               1                                 1   1     1   28
29 4                                           1     1                                       1               1             29
30 6                             2           1                                 1         1     1                           30
31 9           1                           1     1                           1 1 1           1                 1   1       31
32 16   1 2     1 1   1         1     1           1       1             1           1       1     1       1       1         32
33 10   1                       1                         2       1   1       1                               1 1     1     33
34 17     1           1   1     1   1         1         2     1   1             2               1   1   1     1   1         34
35 6     1                     1 1                                                       1     1                     1     35
36 11   1   1                                               1 1     1       1   1 1             1         1         1       36
37 18       1       2     1   2             1         1   1   1             1 2 1   1                     1         1 1     37
38 11   1                       1       1             1   1           1             1                 1   1 1     1         38
39 11     1         1                 1     1 1           1             1   1 1         1                   1               39
40 14 1           1 1       1                 1   1               1       1   1               1           1 1 1   1         40
41 9   1                   1 1     1   1       1   1             1                       1                                 41
42 12     1   1 1     1 1             1       2               1                         1       1                         1 42
43 7             1           2                         1                             1           1               1         43
44 9               1                 1 1                             1     1                 1               2           1 44
45 11       1   1       1   1                               1           1                   1             1   1 1         1 45
46 13                   2 1   1           1 1                       1 2             1                           1     1   1 46
47 14 1                 1 1   1                                 1     1                 2   1   2   1 2                     47
48 14                   1           1     1 1   1     1   1     1       1 1       1                 1         1         1   48
49 12     1       1         1                                   1 1     2         1   1   2                 1               49
50 7             1       1       2                     1                   1                                   1           50
51 14                 1         1     1     1       1     1       1                 1       1   1     1     1         1   1 51
52 8 1             1     1     1     1   1                                   1                         1                   52
53 9     1   1 1     1     1                     1     1                 1                                     1           53
54 9 1                   1             1                                     1             1 1   2   1                     54
55 20     1   1       1     1 1                     1           1 1       5 1     1   1 1     1   1             1           55
56 13 1             1 1 1           1     1                 1         1       1 1                 1                   1 1   56
57 7   1   1     1                   1             1                                           1                     1     57
58 9                                                 2             1             1     1         1           1   1       1 58
59 13                     1       1     2   1               1         1   1       1                 1       1     1     1   59
60 5                                     1                   1           1                                     2           60
61 7                               1   1                       1   1           1                           1       1       61
62 9             1                       2 1     1                         1     1       1                         1       62
63 16 1 1     1     1       1           1     1 1           1   1     2               1     1     1                     1   63
64 15               1 1           1           1       1       1 1 1 1           1   1 1           1               1     1   64
65 12           1                   1   1   1 1       1           1                 1   1       1 1         1               65
66 10       1           1     1                               1       1       1                           1   1   1       1 66
67 6                                     1                                                 1           1 1 1       1       67
68 7                                     1     1                 1             2                                 1 1       68
69 14         1   1 1 1                 1 1                   1             1 1 1             2     1   1                   69
70 12   1                                   1 1 1         1       1     1   1           2                 1             1   70
71 10         1 1       1             1               1   1   1                           1   1                         1   71
72 13 1       1     2             1 1 1   1                           1     1                       1           1 1         72
73 9                             1 1                     1     1             1       1           1     1           1       73
74 10   1       1                   1                       1   1       1               1               1   1   1           74
75 8         1                                         1             1               1   1   1       1               1     75
76 8     1                 1       1   1     1     1                           1                           1               76
77 10         1                           1       1           1 2 1 1         1                       1                     77
78 16       1         1                       1       2 1               2   1   1     1     1     1 1           1         1 78
79 5 1         1                       1                                         1                       1                 79
80 14     1                       1           1 1         1         1 1     1     1                 1   2               1 1 80
81 11 1                 1       1                 1       1 1       1                 1                 1 2                 81
82 11                 1 1                               1                 1   1           1         1       1 1     1 1     82
83 13   1     1 1                   1     1     1   1             1 1       1   1               1                     1     83
84 13       1           1   1       1 1                                   1         1       1       1   1   2       1       84
85 8 1                       1             1     2                                                       1         1 1     85
86 17 1       1   3 1                   1           1       1 1 1   1                         1                 1   2 1     86
87 13   1   2               1                                   1   1 1   1   1     1         1       1 1                   87
88 11     1           1     1         1 1 1                     1                     2   1             1                   88
89 11                         1 1       1       1     1         1   1   1             1       1         1                   89
90 11       1                       1     1     1       1                             1   1 2         1                 1   90
91 13   1 1   1   1     1           1         1                                         1       1         1           2 1   91
92 6 1           1                               1     1                                                           2       92
93 19                 1           1   1       1   2 1 1   1         1   1     1   1   1         1     1 1   1           1   93
94 10       1 1       1   1                     1 1       1                     1         1 1                               94
95 13   1   1 1                           1 1   1       1           1                           1 2   1               1     95
96 8                 1 1         1               1                 1     1 1       1                                       96
97 8           1   1                                           1       1               1     1   2                         97
98 11 1       1           1                     1 1       1 1                     1 1                                   1 1 98
99 11                         1         1     1                 1     1     1           1 1         1         2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee