BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9               1               1               1       2                     1                           2         1   00
01 14   1 1             1         1         1                     1   1       1     1   1 1               1 1     1         01
02 11       1 1                       1     1     1                     1         1     1       1   1         1             02
03 8                 1           1           1                   1         1                         1 1       1           03
04 17 1     1   1 1   1       1               2     1     1   1 1   1                           1 2         1               04
05 12       1               1   1                     1 1 1                     1         1 1   1                       1 1 05
06 10     1           1       1           1       1               1     1               1 1 1                               06
07 6       2       1         1     1                                               1                                       07
08 8 1       1                                             1         1                       1                       1   2 08
09 9                                   1         1             1                   1               1     1   1 1       1   09
10 9         1                           1 2             1       1         1   1                                 1         10
11 16         1     1     2   1           1 1 1                     1       1               1 1     1       1       1     1 11
12 15         1     1           1   1     1         1                 1               1 1 1       1     1           1 1 1   12
13 9   1 1       1                               1 1                           1           1           1             1     13
14 10     1 1     1                           1           1               1         1                 1         1 1         14
15 11               1           1   1       1     1 1 1     2   1                         1                                 15
16 8 1                     2   1                           1             1 1         1                                     16
17 11 1             1                   1     1     1     1 1 1       1                   1   1                             17
18 7     1             1   1                         1                                   1                           1   1 18
19 21                   1 1 2 1         1                     1 2 1     1 1 1     2           1   2   1 1         1         19
20 12               1         1                   1             1             1         3             1 1   1   1           20
21 13             1     1           1           1   1 1             1             2             1       1             1   1 21
22 9           1       1               1       1     1 1   1   1           1                                               22
23 11         1   1 1                   1                     1       1       1         1 1       1                 1       23
24 7             1     1         1                             2                               1               1           24
25 9 1                                           2                   1       1   1 1           1                     1     25
26 13           1     1 1 1     1                   2                           2       1               1   1     1         26
27 11 1           1   1                 1           1       1             1 1             1                             1 1 27
28 8     1                 1 1     1             1                                 1   1                     1             28
29 10                 1     1                   1                   2   1                   2     1                 1       29
30 10             1       1   1       1                         1                     1               2   1     1           30
31 11     1               1             1       1       1           1         1                 1               1   1 1     31
32 3                                                 1 1         1                                                         32
33 6                                       1 1                     1     1           1                               1     33
34 10             1       2                 1       1   1                           1               2         1             34
35 6                                                       1 1   1         1                   1                     1     35
36 15             1       1     1 1   1               1 1       1   1     1       1 1         1   1             1           36
37 10   1               1         1                           1         1                 1   1         2               1   37
38 21   1       1   1   1       1   1 1   1 1             1 1   1         1 1   3         1 1     1     1                   38
39 10                                   1       1     1   1         1                 2   1     1           1               39
40 10     1                         1             1                         1 1   1   1   1                 1   1           40
41 5         1                   1           1     1                                                                 1     41
42 7             1     1                     1                     1   1                 1                 1               42
43 7                             1       1                                       1 1       1         2                     43
44 12   1     1 1               1   1           1         1 1         1                                   1     1       1   44
45 7       1   1   1   1               1                                               1                             1     45
46 14       1 1   1         1   1 1       1       1           1 1     1 1                     1     1                       46
47 11                             1             1                 3         1 1   1   1     1                           1   47
48 11 1           2                             1               1           1                         1 1           2   1   48
49 12 1     1                 1     1         1                     2                   1 1           1       1   1         49
50 11 1       1                       1               1             1               1       1 1   1 1         1             50
51 7   1                                               1       1                           1             1         1     1 51
52 13 1   1       1   1                   1     1                                     1         1     1     1     1 1     1 52
53 13                 1         1       1 1 1         1   1     1         1             1         2           1             53
54 7                           1   1 1                 1                                 1       1                       1 54
55 8       1           1       2   1                       1                                             1               1 55
56 16 1 1 1     1         1     1     1       1           1   1   1       2         1         1                       1     56
57 17         1 1       1         1 1     2     1             1   1   1 2         1         1       1               1       57
58 12   1             1     1 1                   1                         1 1 1           1               1 1   1         58
59 15                             1                 1 1   1   1       1   2     1               1 1 1       1 1   1         59
60 13 1     1                     1       2           1                       1                 1   1     1 1   1   1       60
61 8 1 1           1     1                 1     1           1                                                 1           61
62 7       1                               1     1               1       1                     1                       1   62
63 8   1 1 1                                                 1       1                     1             1             1   63
64 10                       1 1             1 1           1                         1                       1     2 1       64
65 5           1     1                 1                                 1                                             1   65
66 7       1                           1     1     1                               1   1                           1       66
67 16         1 1             1   1                     1         1     1 1 1   1 1   1                 1 1         1     1 67
68 13   1 1 1             1       1               1                                           2     3 1   1                 68
69 17           2         1 1     1   1                 1 1 1   1     1 1     1   1   1                 2                   69
70 13     1                 1       1                                   1           1       1         1 1 1     2 1     1   70
71 17     1         1 1   1 1   1     1   1 1         1               1         1     1         1 1           2             71
72 10                                 1   1     2   1   1     1     1         2                                             72
73 11                           1               1   2 1   1                             1       1 1             1 1         73
74 16 1   1                           1       1   1     1   1     2           1 1   1 1   1         1       1               74
75 12 1     1         1     1 1     1             1     1                                   1         1             1 1     75
76 10           1   2   1   1         1                                     1                       1     2                 76
77 5         2                             1                                 1                             1               77
78 13           2     1 1 1   2 1                     1               1           1 1                             1         78
79 10   1                   1                   2   1     1   1     1                   1                                 1 79
80 11               1               1                   1         1         1     1           4     1                       80
81 9                                 2 1         1       1         1           1   1                       1               81
82 11                             1   1     1           1   1       1   1   1                 1               1   1         82
83 17         1       2   2       1   1   1                           1         2     1         1             2       1   1 83
84 4         1                               1                         1                                                 1 84
85 12   1 1     1 1           1         1 1                       1   1 1                           1                   1   85
86 17             1 2 1                               1       3       1       1           1 1               1       2 2     86
87 6       2                                                                     1   1       1                     1       87
88 15 1           1 1   1 1             1 1     3         1   1 1                                             1       1     88
89 10   1               1                   1 1                     1       1                 1 1     1                 1   89
90 14 1       1       1                       1                         2 2   1     1               1 1 1 1                 90
91 7                                   1     1                                 1     1 1       1                       1   91
92 11   1     1                         1                 1                                           1 1 3     1       1   92
93 10 1 1                     1                         1   1         1       1                   1     1     1             93
94 8           1                 1                                     1 1           1                           1   1   1 94
95 9     2                         1                 1 1                             1     1         1     1               95
96 7   1                     1     1 1                 1                                                         1       1 96
97 5                   1             1                                                 1                       1       1   97
98 9           1     1                               1     1                 1 1 1                       1     1           98
99 8   1                   1   1       1   1                                                     1               1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee