BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
Ngày
/
Tháng
00 14   1     1                             1   1                 1 1 1           1             1       1 1           1 2   00
01 11 1           1         1             1         1                     2       1               1                 1 1     01
02 19       2   1       2     1   1   1     3 1         1                   2               1     1 1         1             02
03 19         1     1       1 1           1   1       1   2   1 1       1     1           1           1       1   1       2 03
04 18 1             1   2   1 1   1     1         1           1   1           2     1                       1   1     2     04
05 21         1             1             1   1   1               3   2       2         1 1           1 1 1   1 1 2         05
06 18 1                 1   1       1             1   1   1   1   1         1 1   2         1     1         2         1     06
07 14         1 1 3                     1                   1                 1     1   1 1   1               1 1           07
08 14     1     1             1         2         1   1         1 1 1 1         1               1             1             08
09 15   1       1       1   1       2           1 1           1               1 1       1         1           1       1     09
10 19     1     1 1     1 1   1         1 1   1           1 1     1 1 1 1       1 1           1               1             10
11 14 1                 1 1                           1       1             1       1 1 2   1           1             1 1   11
12 13         1     1 2           1                         1 1 1     1 1                       1                     1 1   12
13 18   1     1       1       1           1   2 1       2   1 1                   1 1       1 1   1               1         13
14 10                   2                         1 1         1                   1         1 1         1           1       14
15 17       1 1 1     1             1           1   1       1             2 1   1         2         1     1             1   15
16 15                 1 1     1   1         4 1         1       2                     1                       1   1         16
17 15 1         1                         1 1   1   1   1           1 1 1     1         1                     1   1   1     17
18 15   1         1                 1   1 1 1       1     1     1         1       1         1 1     1       1               18
19 19       1       1   1 1         1 1                   1 1         1 1 3 1         1       1       1 1       1           19
20 13     2                           1     1   1 1         1                 1     1                 1   1 1   1           20
21 19 1       1 1   1 1   1             1   1     2   1         1 1     1   1   1                     1   1         1       21
22 7 1                                                   1                       1         1       1             1 1       22
23 13                       1     1                                   1       1     1       1 1 1         1 1       1   2   23
24 12     1               1 1   2                         1         1                   1                 1 1 1     1       24
25 12                                               1 1       2       1 1             1 1 1   1 1               1           25
26 17     1           1     1   1   1   1           1   1 1 1   1       1 1       1     1   1                     1         26
27 15             1           1       1 1   1 1             2 1         1                 1             1     1     1     1 27
28 12 1       1                     1 1                           2             2   1 1     1     1                         28
29 21 2 1   1 1       1         1       1 1     1 1 2 1   2         1         1                 1 1 1                       29
30 19       1         1   1                     1 1 1 1 1     1     1 1   1           1             1 2 1       1         1 30
31 21     1                       1   1 1 1 1       1       2 1 1                 2         1   1     1   1   1   1 1   1   31
32 10       1                                             1                 2         1       1     2             2         32
33 14             1 2       1               1 1   1 2                                     1       1     1 1             1   33
34 18         1   1         1   1 1 1 1     1                 1   1     1   1   1         1 1       1   1         1         34
35 15 1         1             1       1     1         1 1             1           1   1           1     1     1   1 1       35
36 17 1       1               1   1 1   1 1               1             2         1 1   1       1         1     1   1       36
37 14       1                       1         1 1   2   1       1 1 1     1   1                   1                     1   37
38 25       1 1     1           1   1     1   1       1     1     1 1   1 1     1 1 1 1 1       1   1     2   1           2 38
39 15 1               1     1       2     1       1     1         1 1           1             1         1     1         1   39
40 20   1                     1     1 1 1                   2   2 1 2             1   1   1 1       2         1         1   40
41 25     1 1   1     1 1 3                       1       1 1   1     1 1 1 1   1   1   1       1       1           1 1 1 1 41
42 9 1 1 1                                     1 1                                     1                   1     1     1   42
43 20 2 1 1       1 1 1     1     1       1 1   1     1       1   1             1   1       1 1                           1 43
44 22   1 1 3             1   1   2 2 1                 1       1   1   1       1                   1   1 1     1   1       44
45 9   1 1   1                             1     1   1                           1               1                   1     45
46 20   2   1         1     1     1     1         1       2           1 1   1       1           1   1   1       2   1       46
47 12             1             1   1           1                 1               2 1   2     1                     1       47
48 11 1   1   1                       2                                     2 1               1     1 1                     48
49 8     1           1       1                                 2         1 1                     1                         49
50 16     1 1         1 1 1 1     2 1 1                                 1           1 1                 1 1               1 50
51 16   2 1     1     1       1   1 1                       1 1   1   1               1     1     1             1           51
52 19         1   1             1         1     1 1         1                     1   2   1 1 1   1       1   3     1       52
53 15 1 1   1         1         1 1                 1   1           1       1 1           1       1   1   1                 53
54 17     1                   1 1               1             2   1               1 1         1   1 1       2   1       2   54
55 20 1   1     1   3                 1   1   1         2 1     1         1     1       2 1         1 1                     55
56 19         1 1 1   1         1       1   1   1   1       1             1 1   1               1     1         1 1 2       56
57 9   1               1                         1         1       1     1     1                           1             1 57
58 19             1     1     1 1           1       1   1             1   1 1     1 1 2   1               1 1 1           1 58
59 16           1       1       2   1                     1         1 1 1                       2   1     1         1   2   59
60 14       1 2 1           1                                         1 1   2 1       1         1 1                       1 60
61 16   1       1   1     1   1   1                               1 1   1           1               1         1   1   2 1   61
62 9                   1                                   1       1                       1       1                 2 2   62
63 8 1                                                         1     1       1         1   1   1       1                   63
64 23   1   1   1 1 2       1         1 1       1         1     1                   1 1           1 1 1     1   3 1     1   64
65 12     2                   1   1     1                   1                     1             1           1   1     1   1 65
66 18   1                   2       1     1       1       1   2             1 1       1           1   1   1         2     1 66
67 16               1 1       1   1       1           1 1 2                         1       1 2         1 1           1     67
68 16       1     1                       1   1                           1 1             1 1 2       1   1 1     2       1 68
69 11 1             2             1         1 2 1                                   1     2                                 69
70 18           1 2 1   1             1   1   1     1 2               1         1     1     1   1       1   1               70
71 22           2   2             1   1 1     1     1       1     1 1         1 1   1     1 1 1         1         1 2       71
72 19     1           1       1 2   1             1             1 1           1 2   1 1           1 1   1   1             1 72
73 12         2   1 1       1               1                 1     1         1             1 1                 1           73
74 22     1 1 1       1 1 2 1 1 1   1         1   1         2       1 1                       1             1   1 1     1   74
75 10   1                                       1             1                   1 1     1     1     1         1         1 75
76 26     1           2 1   2   1       1 1 1         1 1         1       1 1     1     1     1   2       1     1 1     1 2 76
77 16               1             1 1         1 1     1 1   1   2         1   1     1     1       1     1                   77
78 19     1   1   1     1   1 1   1       1   1   2 1             2 2                 1                     1           1   78
79 16                     1 1 1       1       1         1                     1 1       1 1       1 1 2             1     1 79
80 13   1   1       1   1             1       1     1 1   1         1           1       1                           1       80
81 19     1         1     1   1       1       1 1       1 1                         1     1 1         1 1   1       1 1 1 1 81
82 11 1     1       1   1                             1 1               1           1         1 1   1                       82
83 13         1   2       1           1           1   1 1               1                   1   1                   1     1 83
84 16           1             1 1     1   1     3                     1 1 1     1                     1     1   1     1     84
85 12     1                       1   1   1           1 1                 2                                 1         2   1 85
86 16 1 1   1 1   1       2     2         1 1                 2               1                 1                     1     86
87 6       1                                       1     1               1                         1                 1     87
88 17   2   1   2                 1 1 1         1                             1     1 1   1     2             1   1         88
89 18       1   2         2     1                   1                                 1 1       1       1 2   3   1   1     89
90 23             1   3           1   1             1 1   1   1       1 1   1 1           2 1         1     1   1 1   2     90
91 18   1     1 1               1         1     2   1 2 1       1               1       1         1   1 1             1     91
92 19 1                   1     2 1   1 2     1   1   1             1   1         1     1             1     1   1         1 92
93 18             2                     1             1   1         1   1 1             1   1   2 2 2             1     1   93
94 19             1     1 1 1           2   1 1               2       1   1       1   1 1     1         1       1   1       94
95 14 1             1                         1                 1 1 1 2     1         1   1                 2     1         95
96 22   1 1               2     2               1   1   1       1       1   1 1 1         1   1       3     1             2 96
97 16 1     1           1 2   1           2 1                                   1       1     1       1 1 1   1             97
98 12           1     1       1     1                 1 1   1               1         1                 1 1               1 98
99 19 1 1     1         1   1         1 3     1   1     1       2     1         1                         1   1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee