BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10           1     1                   1   1               1                             1   1           1   1   1       00
01 15 1                           1   1         1         1               1   1     1   1   1     1       2           1   1 01
02 9                         2           1             1                     2         1         1                   1     02
03 10                 1 1   1           1   1       1                                         2   1               1         03
04 10       1                 1 1 1                 1 1                         1               1                       1 1 04
05 14       1     1     2   1       1                   1           1           1 1       1 1   1       1                   05
06 13     1       1                         1           2 1       1 1   1                         1   1   1         1       06
07 13                     1           1   2     1   1               1           2 2                     1         1         07
08 11         2       1       1   1       1                 1               1       1               1 1                     08
09 7 2   1                                                   1                     1           1                   1       09
10 9           1               1               1           1                                       1 1 1   1           1   10
11 8                                         1 1   1           1 1   1                   1           1                     11
12 5 1           1       2                               1                                                                 12
13 19     2             2 1       1                     1       1 2 1       1         1 1 1       1             1   1 1     13
14 12               1           1     1       1         1   2 1     1                       1               1       1       14
15 9                         1           2               2                 1             1                   1       1     15
16 14                                   1     1   2                               1   1 1   1         1 1       2   1     1 16
17 7       1     1       1 1                                     1                           1                   1         17
18 13               1     1             2         2             1               1   1 1       1       1     1               18
19 8   2         1               1                           1               2       1                                     19
20 13   1 1   1             1               1   1             1                             1     1   1   1   1         1   20
21 8                         1                                     1 2           1     1   1                           1   21
22 7           1               1                           1         1                               1 1                 1 22
23 9                                 1 2                     1       1       1                         1         1 1       23
24 10 1   1           1         1                 1 1                     1                             1       1     1     24
25 15           1 1 1       1 1 1   1   1       1 1     1     1 1                   1               1                       25
26 11       1 1                           1     1             1 1               1   1             1 1                     1 26
27 8       1                   1   1                         1           1                                   1   1   1     27
28 9   1         1 1                                                       1 1   1                 1     1   1             28
29 10           1   1               1                   1     2         1           1           1                 1         29
30 12   1   1       1   1           1 1         1                 1   1           1                         1 1             30
31 13 1       1   1       1 1         1     1                                                   1   2       1   1     1     31
32 9                   1             1     1       1         1           1               1 1     1                         32
33 8                                       1         1 1   1   1 1                                                 1 1     33
34 10                   1           1           1       1       1                     2       1         2                   34
35 14         1                   1         1       1   1         1           1       1         1 2               1 1   1   35
36 11                 1       1                 2   1       1   1 1                   1                                 1 1 36
37 14   1 1 1         1 1         1   1           1       1     1                     2 1                   1               37
38 15       2       1 1     1     1   1                           1       2 2                 1               2             38
39 12   1     1   1   1       2             1         1                     1     1     1                               1   39
40 8         1                         1               1           1       1       1   1           1                       40
41 11     1   1 1 1                         1       1         1   1         1                       1         1             41
42 7                       1 1     1         1           1         1           1                                           42
43 4               1                                                   1   1                               1               43
44 8                           1               1                 1     1   1     1                       1   1             44
45 10                 1         1                           2         1               1         2                 1       1 45
46 13   1   1       1             1           1   1                     1             1   1 1     1 1 1                     46
47 9                       1           1                                 2   1 1 1             1                     1     47
48 13       1           1   1   1 1 1     1           1                   1                       1   1   1           1     48
49 12 1 1       1                         1                 1               1 1   1       1 2       1                       49
50 9     1 1             1 2     1               1                   1                                               1     50
51 10     1         1     1                 1     1                           1 1   1               1         1             51
52 10               1               2   1     1                                 1       1 1                 2               52
53 7     1           1                           1           1                           1                             1 1 53
54 11     1                             1           2         1                     1   1   1         1     1             1 54
55 11 1   1                         1     1 2                 1           1 1   1                               1           55
56 10           1             1                   1   1               2 2 1                                     1           56
57 13 1       1       1                                   1     1 1 1     1       1         1 1                 2           57
58 8 1                       1     1                 1               1 1           1 1                                     58
59 8                 1     1   1   1                               1                         1         1         1         59
60 11   1   1                   1             2             1                                   1       1 1   1 1           60
61 13 1           1                           1 1   1             2           1                 1 1 1     1   1             61
62 9 1                                       1   1         1   1                             1   1           1 1           62
63 11 1 1         1 1         1           1                 1   1                             1                 1     1     63
64 6               1   1                               1             1             1                     1                 64
65 13   1 1           1 1                         1 1     1 1       1   1 1                     1   1                       65
66 13             1 1                           1           1       1   1 1     1             1   1     1       1   1       66
67 16             1                 1 1   2           2   1 2                   1                     1   1           1 2   67
68 11       1                   1 1 2                   1                   1                 1     1         1   1         68
69 5             1         1                       1                     1                           1                     69
70 5           1                         1                                               1                     1         1 70
71 4                   1                                       1     1                                             1       71
72 9   1           1 1               1 1                       1     1                                       1     1       72
73 11       1 1                   1         1   1 1     1       1 1                                       1 1               73
74 10           1     1                         1         1     1   1   2             1                 1                   74
75 9 1 1     1                                   1                 1       1 1   1               1                         75
76 15       2               1       1     1   2       1   1   1   1           1           1                           1   1 76
77 16 1         1     1   1       1   1             2                 1 1           1 1       1     1   1           1       77
78 7         1 1         1                 1         1                                                         1 1         78
79 13     1     1       1 1       1   1             1         1     1             1                             1 1     1   79
80 12       1             2                               1                   1 1           1             2   1     1 1     80
81 11 1         1       1                 1           1             1 1 1 1           1                                   1 81
82 11                               1 1     1             1               1         1 1       1 1       1         1         82
83 8     1               1                         1     1                 1   1           1         1                     83
84 10           1           1     1             1       1                               1   1         1                 1 1 84
85 12         1   1             2       1             1   1     1   1                             1         1 1             85
86 6                                       1                           1         1         1         1                 1   86
87 13     1         1             2   1 1     1         1                       2               1                 1     1   87
88 14   1     1   1           1               2           1               1 1           1 1     1   1             1         88
89 14 1       1 1         1   1           1       1                                     3     1         1 1               1 89
90 13                   1       1     1                               1                   1   1 1     1     2     2 1       90
91 8                   1                   1         1                             1   1 1             1                 1 91
92 13   1               1       1           1   1 1                     2           1     1   1         1 1                 92
93 12         1           1                           1             1       1 2       1   1           1               1 1   93
94 10         1 1               1       1                               1                         1       1         1     2 94
95 17   2 1     1   1         1         1             1               1       1   1     1     1 1           1         1 1   95
96 8                                 1                     1                     1     1 1 1               1 1             96
97 15             1   1   1   1               2       1           1             1   2               1     1             2   97
98 10               1                                 1         1                         1                 1   1 1 1 1   1 98
99 12 1               1     2         1 2             1 1 1                       1                                 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee