BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12       1           1           1             1 2             2 1 1                                           1   1       00
01 14     1       1             1 1         1 1         1                     1         1     1         1   1             1 1 01
02 13     1   1   1           1                   1       1   1 1                     1 1 1 1                         1       02
03 14   1                   1 1     1   1 1     1               1           1 1                   1   1     1               1 03
04 27 1   1       2   1   1 2     1                 1             3   2 1           2 1     1 1 1 1       1 1     1   1       04
05 16       1       1     1     1     1 1   2   1 1         1     1     1   1             1             1                     05
06 14             1             2 1         1                         1     1     1   1             1       1     1   1 1     06
07 10       1       1             1         1 1             1                       1 1             1                     1   07
08 18       1               1 1 1         3 1         1               1         2         1 1   2                     1   1   08
09 21         1         1 1     1     1         1       2 1   1     1         2   1   1           1       1   1 1       1 1   09
10 24   1     1           2         1 1 1     1     1     1                 1 1 3   1 1 2         1           2   1         1 10
11 18                           2     1 2   2     1     1         1       1   1           1 1     1   1     1       1         11
12 13 1                 1 1       1 1         1   1             1                         1                       1 1   1   1 12
13 16 1 1     1       1       1                 1 1                   1             1       1 1   1 3   1                     13
14 13           2                                 1 1                   1           1     2 1   1             2   1           14
15 13                   1                                     1   1 1   2 1             2       1         1               2   15
16 24 1 3   1         1                               2 1           1           1 3   2     1   1 1   1 1   1           1 1   16
17 23 1 1 1 1 1 1         1                   1       1   1               1   1 2 1           1 1 1   2     1 1 1             17
18 13 1         1   1   1       1 1                     1       1           2               1                     1     1     18
19 15       1         1         1         1           1             1 1                         2   1         1       3     1 19
20 21 1   1             1         1   1 2 1 1 1               1     2                         1 1     1       1 2         1 1 20
21 11                       1     1 1           2                       1             1     1 1           1               1   21
22 15     1   1 1     1   1   1   1   1     1               1                               1 1                   1 1     1   22
23 17 2       1             1 1   1     1   1       1 1   1   1         1                   1       1       1             1   23
24 9                               1             2               1 1   1                   1                               2 24
25 10                                   1     1       1   2               1                   1               1     1       1 25
26 15     1           1 1   1 1     2 1     2     1   1 1 1   1                                                               26
27 10                         1                 2             1   1     1                     1       1         1     1       27
28 8     1         1               1             1       1           1       1                                     1         28
29 14 1               2   2             1                 1                           1             1     1     1   1   1   1 29
30 16     1 3 1 1                             1     1                     2   2                         1 2           1       30
31 10       1           1     1   1                                               1             1   1         1 1   1         31
32 13 1 1 1             1 1     1       1               1                   1   1 1     1 1                                   32
33 18   1   1           2   2         2   1     1             1                   1   1         1   1     1     1 1           33
34 24         1     1   1   2 1   1             1     1       1 1   2       1   1         1         1 1 2     1   1   2       34
35 19             1                 1 1       1   1         1 1             1   1   1 1 2       1 1       2   1         1     35
36 11 1     1       1   1                       1                 1       1           1   1             1                 1   36
37 17 1   1           1 1     1   1             1       1                   1           1     1 1       1       1   1   1   1 37
38 19     1 1             1         1 1         1   1     1     1           1     1     1 1   1 1                 1   1 2     38
39 19 1 1               1             1   1 1   1   1     1 2       1                 1 1 1         1     1         2         39
40 18 1           1                   1             1     1   1       1 2               1 1   1     1 1 2                 1 1 40
41 21 1 1         1       1         1 1             2   1             5   1       1         1 1   1                     1 1   41
42 17 1     1         1   2       1                             1 1               1 1   1       1 1   1   1           1 1     42
43 16     1     1           1   1           1       1   1 1                     1         1       1 2   1     1 1             43
44 23   1 1   1   1   2       2   1 1 1             1 1               1 1     2     1         1   1   1   1 1                 44
45 13 1                           1       1 1 1     1     2                         1 1     1 1             1                 45
46 21         1   1 2 1     1   1   1     2   1       1   1   1 1 1                   1                           1 2       1 46
47 15                         1 1         1   1 1     1   2                 1   1 1         1         1           1     1     47
48 13                   1 1 1               1       1       2         1           1 1         1                   1     1     48
49 18           1 2                 2 1       3         1       1           1     1     1             1     1       1     1   49
50 12           1     1         1 1 1   1               1       1 1                 1   1                     1               50
51 7                   1               1       1                         1   1                 1                     1       51
52 13     1   1   2       1                           1     2   1         1   1                       1 1                     52
53 12       1                                             1 2 1                     1     2   1       1 1           1         53
54 17             1 1   1 1         1                         1     1     1 1     1 1       2     1       1           1 1     54
55 16       1                           1       1   2 1 1       1   1       1           1           1   1 1           1   1   55
56 25   2       1 2 1 1     4     1     1     1 1 1         1               1 2         2 1             1     1               56
57 17             1 1 2 1                     1       1     2 1               1 1                     1         1 1       1 1 57
58 21       1   1               1   2 1       1       1 2   1     2 1     1 1     1   1     1                 1             1 58
59 9           1 1     1                         2             2                                               1         1   59
60 22   1     2     1 1   1   1 1     1   1             1         2   2 1     1 1               1   1           1 1           60
61 18   1           1   1   1         1           1 1               1               1                 1     2 1     1 1 1 2   61
62 19                   1   2               1     1     1                 1   2 2   1     1   1 1   2       1           1     62
63 20         2       1 1 1 1   1   1 1                 1   1         1 1         1 1           1 1 1             1     1     63
64 20 1       1 1   1   1                 1     1               1       2   1       1     1         1 1   1 1   1 1         1 64
65 19         1                 1                   1 1   1     1 1 1 1   1       1 2               1     1 2           1   1 65
66 13   1 1   2                           1         1       1       1     1                 1 1               1     1         66
67 12   1 1           1         1                 1                 1   1 1     1 1               1                 1         67
68 19   1 1     1     1 1                 1 1               1           1         1     1 1   1 1 2     1               1 1   68
69 12             1 1 1         1       1     1         1     1     1       1                                       1 1       69
70 17 1       1     1       1 1                         1 1     1       2 1         1   1             1 1             1     1 70
71 12   1     1                                       2       1     1 2               2                     1             1   71
72 18       1   1 1 1       1     2     1 1                                         1 1     2   1 2             1           1 72
73 12   1     1 2                               1 1 1 1 1   1                     1                             1             73
74 28 1 1 1 1   2   1 1       1     1 1 1     1 1     1               1 1       1         1       1           1 1 2 2 1 1     74
75 14 1                         1   1   1       1             1 1       1 1     1 1 1       1                             1   75
76 7                                 1     1               1                     1                       1         1   1     76
77 14                     1           1   1     1   1       1 1 1 1     1                     1                   2       1   77
78 20     1   1     1           1     1     1   2   1   1           1       1 1       2   1               1     2           1 78
79 26           1 1   1   1   2 1     1       1       1                   1 2 1     1 1 1         2   1 2 1     1     1     1 79
80 10   1                               1   1                                 1   1         1     1 1       1   1             80
81 11     2                   1   1           1   3           1                 1                                         1   81
82 14     1               1                                   1     1       2   2   1       1 2       1               1       82
83 14             1 1     1       1 1   1             1       1           1                       1     1 1 1     1           83
84 14       1   1   2                         1     1     1                                 1 1           1 1           2 1   84
85 21 1 1   2   1 2     1           1 1   2         1 1                   2       1             1   1           1       1     85
86 16 1                 1       1   1         1         1 1 1                   2         1 1     1         2 1               86
87 13                                   1   1     1   1 1 1                   1     1     1           1 1     1       1       87
88 17       1 1               1         1     1 1       1         1       1             1   1   1   1 1       1   1 1         88
89 19 1     1 1                 1 1     1   1     1     1     1   3             1         1             1             1 1   1 89
90 20           1   1     1           1   1       1               2   1 1   2                   1 1   1 1       1   1 1   1   90
91 17   1 1 1       2       1                                 1 2       1               1 1   1     1               2       1 91
92 22     1               1 1     2 1       1   1   1       2   2 1             1                     1   2 1 2         1     92
93 12                         1 1         1                     2   1 1   1 1         1       1           1                   93
94 20 1             1 1                 1   2     1   1             1   2 1           1 1                     1 2   2 1       94
95 20 1 1     1 1 1           1   1     2 1   1                           1               1           1 2     1 1 1         1 95
96 18       1     1         1 1           1       1       1   2 1                 1   1       1 1         1 1     1         1 96
97 18           1   1 1       2   1       1   1       1     2   1   1 2                             1   1 1                   97
98 13   1       1     1                   1                   1     1         1     1 1 1                   1     1         1 98
99 18     2     1         1   1           1               1         1     1   2         1       1     1     1 1 1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee