BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2023

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng
00 23     1   2     1 1   1     1         2 1           3                             1     1     1 1 2   1   1         1 1   00
01 21           1             1 1 1   1 1   1 1     1           1           1     1   1     1   1 1     1       3           1 01
02 30 1       2     1 3     1       1     1   2 1         1 1     1   1 1     1 2 1   1   1   1   2           1 2             02
03 22   1   1 1 1   1 1     1   1   1     1             1             1                 1 1 1       1 1     1     1     2 1   03
04 34   1 1       1 1   1 2 1             1   1 1 3   1     1   1 1 1     1     1   1 1 1     2   2   1 1 1 2       1         04
05 23           1     1   1 1     1   1       1         1     1   1 1   2                   2 1 1   1 1     1   1   1 1       05
06 21     1           1                             2       1   1   2 2 1       1       1 2   1       1       1 1   1   1     06
07 28       1 3   3     1       1     1   1       1 1     2     2 2       1 1   2   1       1           1                 1 1 07
08 29   1     1         1   2 1 1         1   1         2   2     2 2           1       1 1 1 1           3   1       2   1   08
09 19                 2       1     1 1   1       1 2       1 1           1 1     2   1                   1               1 1 09
10 29         1   1 1                       1         3 1   1 2 1   1     1   2 2 1       1 2   1   1     2   1     1     1   10
11 26   1     1   1 1   1   1       1 1     2       1 2             1 1       1 1 1   1       1 1             1 1       1 2   11
12 21               1 1     1 1       2 1     1   1               1             1 1     2       1 1   1 1 1   1           1   12
13 31   2 1   1       1     1   1 2 2 2   1   1   2 1           1     2   1 1       1 1 1   1               2         1 1     13
14 27     1 1   1       1 2                       1 1 1 1   1     2       1       3       1 1   1         2 2 1 1       1     14
15 27     1           1     2   1             1   2 1   1 2 1 2   1             2   1 1 1 1           1 1           1 1   1   15
16 22 1   1   1   2     1   1   1         2 1   1   1               1     1             1     1   1               2   1 1     16
17 26   2 1 1 1   1     1     1     1   1     1 1 1 2   1 1       1       1         1   1   1             2       1       1   17
18 35 1 1         1     3 1     1     1   1         1   2     2 1 1   1 1 1   3       1 1     1 1 1       1   1 1 1 1   1 1   18
19 26   1   1     2 1   1   1             1     1           2 1   1     1   1 2   1 1   1 1   1             1         2   1   19
20 28 1 1                       2   1   1       1   2 1 1       2           2 1 2 1 1                 2   1 2 1         1 1   20
21 27           1   1 1     1 1 1       1 1 1 1     2   1     1 1           1   1           1         1   1 1 1 2 1 1       1 21
22 31   1   1 1 1   2 2 1 1 3     2         1 1         1       1                         1   2 2 1 1 1 1     1       1 1     22
23 25     1               1 1         2             1       1 1           1   2 1   3     1   1 1       1   1       1 1 1 1 1 23
24 17 1 1 2   1 1 1 1       1       1   1         1   1                 1                 1       1         1                 24
25 27   1 3             1 1     1           1                 1 1     1 2 1 1 1           1           3 1   2         2 1 1   25
26 19     2           2   1           1               1         2 1   1                       1   1     1         1 1 1   1 1 26
27 31   1       1   1 2 3     1             1       1 1   1   2 2   2         2             2         1 1 2 2 1       1       27
28 30   1 3           1 1     1   1 1 2         1 1 1           1   1 1 1 1       1   1 1   1 1 1       1       1       3     28
29 26   1             1       1 2   3     3 1     1 1                 1 1     2       2         2 1   1   2                   29
30 25   1   1     2           2 1 1     1   1 1           3     2     1                   1         1   1 1 1   2         1   30
31 25             1       2 1   1   1     1 1       1             1   1 1           1 1 1     1   1 1   1   1 1   1     1 1 1 31
32 26 1 1 1 1     1   1       1       2       1     1   1 2 1     1                     2   1 1         1 1     2 1         1 32
33 21   2             1 1 1     1 1     3                 1 1                         1                         4 1   1   1 1 33
34 35   1 1 1 2 1 1         2     1   1   1     1         1 1   1     3   1 3 1 1   1   1   1 1 1   1       2   1       1     34
35 18     1       1   1           1 1     1       1   1     1         1       1             2       1   1     1           1 1 35
36 25 1   2           1 2           1     1     2 1           1     2 1             1   1                   4   1 1 1   1     36
37 32 2   1     1 1     1   2   1     2 3 1 1 1       2   1         1           1 1   1       1     1 1 1           1 1 2     37
38 22       1         1 1     1     1 1   1               2     1   1         1               1 1   1   1   1   2     1   2   38
39 30       1 1   1       2 2 2   1 1             1   2 1               2 1 1     1 1 1     1 2                 1 1 1   1   1 39
40 16             1       1 1     1 1               1   1         1             1       1   1 2     1             1 1         40
41 23     1     1   1     3                     1 1   2           1 2   2       1   1       1   1 1     1   1             1   41
42 29     2     1   1         1         1 1   1 1 1           1   2 2               2 1   1     1   1     1 2   2   1     2   42
43 23   1 1 2         1     1           1   1     1 1   1   1   1       1     1     2     1       2 1                 1 1     43
44 36   2     2     1           1   1 4 2   1 1   2             2       1     1 1       2     1   2   1       1 2 1 1     1 2 44
45 40 1     1 1     1   1   1     1 2 1 1 1     3 1 1 1 2   1 1 1 1   2             1 1 1 2 2 2       2   1           1   1   45
46 31     1       2   1                 2 3   2         1         1       2 2 1 1             1   2       1 3   2 1 1       1 46
47 30 3     2     1 1     1   1 1     1   1   1     1         1 1 1     1   1 2   2           1   1         1   1   1       2 47
48 32 1 2 2   1     1 1 1 1 1   1 1 1         1     1                 1             1 1   1     1 2       1 3 1 1   1 1 1     48
49 18                   1   1       2     1     1 1       1 1   1 1             1 1       1               1         1 1   1   49
50 20   2 1 1           1         1 1 1 1   1           2       1               1       1   2 1         1         1           50
51 23   1       1   1   1   1       1 2     1   1       2   1     1 1 2 1 2                       1                     1   1 51
52 18 1     2 1         1     1 1                   1   1                       1     1 1   1   1   1     1 1       1         52
53 24 1 1     1             1             1   1     1   1 1 1 1 1   1   2       1 1 1   1   1 1                   1   1 1     53
54 18     1     3   1                     1       1                   1 1 1 1     1   1     1 1   1           1     1         54
55 36       1   1   1 2   1   1           1 1 1 1       1 1   1 1 2   1             3   1   1   1 1   2   1   1   4     2 1   55
56 29           1   1   1     1     2 3     1       1 1 1         1       1   2   1 1   1     2       1   1 1       1 1 1   1 56
57 19             1 1     1 1       1 1   1       1 1     1       1   1         2     1     1 1         1         1           57
58 38 2         1               1     2     1 1       1 2 1 1 1 2 1   3   1 1 1   1   1 1   1   2 1 1           3   1 1   1 1 58
59 43 1   3   2 2       1 1 3     1 1   1 1               1 2   3   1 2             1   1   2 1   1   1 2 1 1 1 2       1 1 1 59
60 19       1 1   1   2 2     1     2     1                   1   2           2 1                         1   1               60
61 28                   1 1 1 2   2   1         1 1   1     1   1       1   1 3             1     1 1       1 1 1 1     2 1   61
62 27 1 1 1 1   1 1       2         1           1 1   2     1 1   1   2       2 1   1       1                 2 1           1 62
63 27 1             1       1 1 1 1   2       1     1 1 2       1 2       1     1                 1 1   1 2         1 1 1 1   63
64 24     1           1             1   3               1 1         1 1 1 1 1 1           1 1   1 1     1           1   2 2   64
65 24 3 1     1         1   1   1 1       1   1               1       1 1     1     2 1   1   1           1 1           2     65
66 31 1       2 1 1           1     2         2   1 1   1   1 1 1 2   1   1     3   2           1 1 1       1     1         1 66
67 30   2     1           1 1         2     1   1 1 1   2           2     1     1   1       1 1   1 1   1 2   1 1     1   1 1 67
68 25 1     1         1 1       1   1 1   1 1       1 2 2         2   1       1     1       1     1   1 1   1     1           68
69 22       1 3 2     2 1   1 3   1                             1     1       1   1     1     2                           1   69
70 23       2   1           2       1         1   1 1     1       1   2           1       1       3 1 1   1     1       1     70
71 27               1   2     1     1 1 1         2 1           1           1 1     1         1 1   2   1 1   1 1 3     1 1   71
72 21   1   1 1     2   1         1     1 2                     1           1             1 2   1     2         1   1 1       72
73 22 1       1               1   1         1   1 1           1             2 1     2       1     2   1   1 1 1         2     73
74 18 1     1   2       1           1       1     1 2     1       1   1     2       1 1             1                         74
75 23   1 1     1       1       1         1   1                   1       1           1 2 1   1 2   1   1   1     1     3     75
76 32 1       2 1 1 3 1       1       1           1         1   1     1 1 1     1 1 1   1 1   1           1   1 1   1 1 1 3   76
77 29   1     1   1     1                   1   1   1 1   1 1 1 1   1         1 2 1 1 1   1   1     1 1   2   1 1       1   1 77
78 40 1 2 2 1 2       1 2           2 1 1   1   1 1 1 1     1   1       1   1 1 1 1 1 1 1   2 2   1     1     1   1         2 78
79 24 2 1     1       1 2         1 1 1     1     1 1       1         1   1         2 1           1       3         1         79
80 28 1     1 2 1       1         1 1   1 1   1       1       1 3     2       1         1 1   1   1         1     1   1   1 1 80
81 30 1     1 2 1               1   1     1 2   1 1     2 1         1   1 1 2 1 1 1 1               2 1             2       1 81
82 20     1             1               3   1     1 1         1   1               1 1     2       1 1             1   1 1   1 82
83 20     1       1 1 1   1   1       1   1       2               1 1     1     2   1       1           1               1   1 83
84 28 1               1     1     1       1 2   1 1 1   1 1 1 1 2   1           1     1   2 1     1   1   1 1             1 1 84
85 31   1 3           1   1           2   3     2 1 1 1                     1 1 1   1         1     1   1 1 1 2     1     1 2 85
86 26   1     1       1   1       1         1 1 1 2 2   1     1             1                   2   1     2 1     1 1   1 2   86
87 31           1     1 1   1 1 1   1     1         1 1           2 1 1 1 1       1 3 2     2       1   1       1       2 1 1 87
88 31   2             2 2     1   2     2 1         1   1 2 1 1               2 2   1     1   1 1 1         1         1 1 1   88
89 13   1 1 1             1 1         1                   1       1 1     1   1                   1             1             89
90 21                   1     1   1 2       1   2 1     1             1 1   1   2 1   1   1       1         1       1         90
91 28   1     1   1 1 1 1         2 1                 1 1 1   1   2   1 1 2         1       3   1   1   2 1                   91
92 30   3 2     1     1         1   1 1 1 1       2     2       1 2 1         1 3       1     1           1   1   1 1         92
93 27   1     2 1     1 1   1   1 1   1   2   1   1 1 1       1       2   1       1       1       1             2     1 1     93
94 23             1   1       1 2 1 2           1       1   1     1 1 1       1 2   1         2       1         1     1       94
95 27     1 1     2         1   2           1       2     1   1 2   1 1       2     1     1       1         2         2   1 1 95
96 31   1 1   2           1 1         1       2 2 1   1 1 1   1   1     2             2     2   1 1 1           1   1 1   2   96
97 33 1 1   1 1     2     2         1     1     2 1     1 1     1   1       2     1             2 1   1 1 2     1 2       2 1 97
98 22   1 2 1   1   1 1     2           1         1     1               1     1               1   1 1 1 1     2     1         98
99 26       1         2     2     1   1       1       1     2         1 1 1 2     3   1       1 1 1 1         1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
20
/
03
19
/
03
18
/
03
17
/
03
16
/
03
15
/
03
14
/
03
13
/
03
12
/
03
11
/
03
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
14
/
02
13
/
02
12
/
02
11
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee