BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 5         1 1 1   1                                             1                                                       00
01 7       1                   1                   1 1   1             1                 1                                 01
02 6                                         1 1       1 1     1                     1                                     02
03 8           1                                 1   1       1       1               1                   1 1               03
04 12       2             1         1         1                     3                 1   2 1                               04
05 9                                             1 1               1             2     2             1     1               05
06 10 1             1     1           1   1             1       1               1                   1             1         06
07 15     1               1 1             1   1           3     1       2                       1             1 1         1 07
08 15 1                         1 1                         1   1     1   2           2     1             1   1 1   1       08
09 6 1                           1   1                   1                                                 1   1           09
10 9       1                       1         1   1                 1 1       1                                     1 1     10
11 7           1                                         1 1 1 1                               1   1                       11
12 13   1                         1                                     1 1 1       1     1 1 1   2       1               1 12
13 8     1             1                 1                               1                         1   1 1           1     13
14 9     1             1                       1 1       1                                 1 1     1             1         14
15 16                 1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 15
16 10     1                                         1               2   1   1   1                 1               1 1       16
17 10 1 1       1               1               1             1   1                     1 1               1                 17
18 12       1 1             1           1   1 1   1                   1                       2 1               1           18
19 7                   1 1           1         1   1         1                   1                                         19
20 10   1               1 1                     1                         1                         1     1           1 1 1 20
21 15 2   1                     1           2     1     1     1                         1           2 1     1           1   21
22 14         1             1 1   1   1   1       1               1 1         1             1       1             1   1     22
23 10 1                             1 1                       1     1                   2                       1     1   1 23
24 3       1       1                                                                                     1                 24
25 8           1             1     1                   1       2                       1                 1                 25
26 17 1 1   1         1           1       1       1             1               1 1 1         1             1     2       2 26
27 9                           2           1   1         1   1                   1         1           1                   27
28 14       1 1   1     1   1   1             1             1             1 1           1         1   1                 1   28
29 8 1                 1     1                                           2         1                   1     1             29
30 9   1     1               1 1           1                                     1                 1 1             1       30
31 10     1         2     1                       2           1       1     1   1                                           31
32 9                 1               1 1   1               1     1         1     1                             1           32
33 13 1   1       1 1         1     1     1                 1     1                         2           1   1               33
34 4           1               1                 1                                                   1                     34
35 14     1   1         1                 1   1                     1 1       1 1                             1 1   2 1     35
36 10 1     1                       1                         1     1               1           1   2             1         36
37 19             1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2     37
38 9                                         1                       2         1           1 2       1 1                   38
39 12           1       1         1     1                       1 1         1         1   1               1   1 1           39
40 11       1   1       1             3 1     1     1                                                         1     1       40
41 8                 1   1         1                                   1     1 1   1             1                         41
42 13   1             1 1         1 1                       1 2 1       1           1                             1 1       42
43 14     1   1   2   1           1           1 1                 2   1             1                 1       1             43
44 13       1 1   1             1                           2                         1     1     2               1   1   1 44
45 11           1   1                                 1       1           1 1 2       1         1                 1         45
46 14     1 1       1       1           2   1 1       1               1                     2 2                             46
47 11             1 1   2           1     1                             2       1 1   1                                     47
48 3           1           1 1                                                                                             48
49 10     1                             1           1   2               1                     1     1                 1 1   49
50 11         1           1   1                     1 2 1                     1             1   1             1             50
51 8             1                       1   1         1                   1           1       1                       1   51
52 9                   1                   1           1                               1           1 1   1   1           1 52
53 13 2                           1   1           1           1         1       1     2                           1 1   1   53
54 7         1     1                                 1                   1 1                               1       1       54
55 11     1                               1     1       1           1         2 1         1                     1     1     55
56 11   1     1             1 1 1   1     1                                       1 1               1   1                   56
57 11             1   1     1     1                           1 1     1                   1               1   1         1   57
58 11           1   2   1                           1   1     1                     2                           1         1 58
59 9       1             2 1               1 1                                 1         1           1                     59
60 8         1                         1             1 2                               1                             1 1   60
61 13 1 1                     1   2           1                                   2       1     1           1 1           1 61
62 4             1                     1                                                   1         1                     62
63 15                     1 1 1       1   1           2   1       1                               2   1     1       1   1   63
64 13 1                   1 1                   1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1 64
65 22 1       1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1           65
66 10       1       1                 1 1         1   1     1         1                                 1         1         66
67 8                           1   1                                 1 1 1       1                   1                 1   67
68 7   1       1   1       1                   1                               1               1                           68
69 11   2             1               1                   1     1             1     1           1 1     1                   69
70 9                                   1       2                 1         1     1     1   1 1                             70
71 8                 1           1               1 1   1   1 1                                                         1   71
72 7   1     1                                                   1                               2               1       1 72
73 12         1         1       1   1         1         1 1         1   1                             1         1 1         73
74 9       1   1           1             1               1                       1                     1 1   1             74
75 22 1     1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1   75
76 13   1                               1           1 1     2                     1       1   1   1         2     1         76
77 4                                     1     1                                   1           1                           77
78 19     1           1     1       2   1   1         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1   78
79 12   1 1       1   1                     1 1                 1   1   1                   1 1               1             79
80 12               1 1 1     1             1             1                           1       1 1                 1   2     80
81 16     1           1   1   1 1   1                 1       1             1     1   1       1           1 1           1 1 81
82 11           1                 1                 1       1                 1     1     2           1 1           1       82
83 7           1 1                               1                     1                 1     1         1                 83
84 14 1               1       1     2       1               1                               1 1       1     1       1 1   1 84
85 9       1         1               1 1                 1 1                                           1 1               1 85
86 18                 1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1 86
87 12   1                       1         1 1     1               1       1 1                   2           1   1           87
88 6                                           1                     1         2               1           1               88
89 10   1       1               1 1                         1     1                                     1       1   1 1     89
90 16   1 2         1         1   1                       1 1   1 1                     3         1       1             1   90
91 10     1   1                 1           1             1     1           1 1                   1 1                       91
92 6             1                                 1                     1 1                                       1   1   92
93 7         1     1       1                       1                                 1                     1             1 93
94 11         1     1     1           1   1   1       1   1                   1                         1       1           94
95 11             1 1     1           2             1                                               1   2         1 1       95
96 12                   1         1     1       1                                   2 2   1             1             1 1   96
97 4             1                   1                                         1         1                                 97
98 15   1   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1                                   1   1       98
99 9                 1   1                                           1 1   1         2               1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee