BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10             1               1                       1     1     1     1 1 1 1         1                               00
01 11   1   1                       1               1             2               1     1 1       2                         01
02 14 1           1   1   2       1 1         1     1 1                                 1             1               1   1 02
03 9   1                   1 1 1         2     1                     1             1                                       03
04 8 1             1     1                           1         1   1   1                     1                             04
05 10       1   2           1             1                             1     1           1   1                     1       05
06 11               1   1     1     1 1                                         1         1       1   1           1       1 06
07 9       1       1       1 1         1           1                     1                         1                   1   07
08 11 1         1                         1                       1         1       2         1   2               1         08
09 5                                   1                 1       1                       1 1                               09
10 16 1 1                 1 1                 1 1               2   1           1         2   1   1       1 1               10
11 11                                       2           1     1     1           1               1       2   1       1       11
12 7         1                             1 1             1                                 1     1 1                     12
13 14                               1     1       1 1       1   1         1 1       2       2                       1 1     13
14 10         1     1                             1         1     1           1         1     1           1               1 14
15 12                   1     1           1     1     2       1         2         1   1         1                           15
16 11                                     1                 2 1 1   1                   1             2       1           1 16
17 7             1   1     1                 1                                             1                         2     17
18 12                 1   1       1             1 1                 1           1 1   1     1               1       1       18
19 9   1   1               1 1 1       1   1                         1               1                                     19
20 19                         1       2         1   2   1 1               1           1   1   1     1     1   1 2   1     1 20
21 16         1   1   1 1   1           1             1 2     1                           1     1           2 1       1     21
22 6                             1                   1                 1           1             1     1                   22
23 12   1               1       1 1                   1 1         1 1       2                   1                     1     23
24 15 1 1           1 1   1   2                   1             1       1             1   1               1   1           1 24
25 8             1                   1                 1     1                 1           1       1       1               25
26 7                   1 1     1                 1     1                                       1                 1         26
27 8                 1                           1         1 1 1                         1 1         1                     27
28 13   1                           1 1   1               1             2     1           1   1             1   1 1         28
29 3                                                       1                   1 1                                         29
30 11             1     2 1           1             1                     1                           1   1   1 1           30
31 10                           1           1             1           1     1       1 1             1               1   1   31
32 8         1                     1                   2     1             1   1       1                                   32
33 9           1   1                 1             1             1                     1                   1       1   1   33
34 7           1                   1                     1               2   1                             1               34
35 8   1           1                       2               1 1                   1       1                                 35
36 6     1   1       1                                                     1       1 1                                     36
37 10             1   1       1 1   1                 1                 1                             1           1     1   37
38 17           1           2       2           1   1           1     1       1       1   1   1   1       1       1       1 38
39 8         1           1             1   1 1 1                                 1                               1         39
40 13 1   2               1             1         1 1   1                             1                 1     1   1 1       40
41 10             1 1   1 1                 1 1           1                       1 1                     1                 41
42 10                     1               1             1         1 1                                   1     2 1 1         42
43 9       1   1                   1   2 1   1                       1                                 1                   43
44 11     1       1     1             1                         1               1                 1   1 1 1             1   44
45 9                 1     2   1 1   1       1           1                                                               1 45
46 14         1                           1 1   1                   2 1         1   1             1 1 1   1             1   46
47 13       1                       2       1                         2         1 1     1     1       2           1         47
48 12 1     2       1       1           1           1         1         1                       1   1                     1 48
49 8   1                             1     1       1 1                                     1   1               1           49
50 15 1             1       1           1   1         1           1   2     1   1   1   1               1               1   50
51 8     1         1                     1     1           1                                 1         1                 1 51
52 13           1       1                 1           1       1         1               1             1         1   1 1   2 52
53 9 1         1                             1           2               1 1                             1   1             53
54 17       1                     1   1         1 1           2 1         1   1                 1     1 2       1 1     1   54
55 7       1                 1                       1                         1 1     1 1                                 55
56 16     1 1 1     1           1 1     1       1             1             1 2   1   1                     1         1     56
57 14     1   2           1     1 1     1 1     1                 1 1                                     1 1       1       57
58 9           1                 1   1 1         1         1                                 1     2                       58
59 12           1     1 1     2 1 1   1     1               1                             1                               1 59
60 16         1   1 1 1       1                     1               1     2 1   1 1         2                   1     1     60
61 11                 1 2 1               2       2                   1 1                         1                         61
62 11       1 2   1   1           1                         1     1   1           1                     1                   62
63 10 1 1                 1                   1   1     1 1                       1                 1                 1     63
64 14       1                                   2 2 1 1         1       1         1             1                     2   1 64
65 11             1 1         1               2                       1       1               1       1   1             1   65
66 16 1   1   1   2                                 1             1     1           1 2   1                 2 1 1           66
67 10       1               2   1               1                 1           1                             1 1         1   67
68 6 1                                                             1     1 1   1                                     1     68
69 11     1           1                 1 1 1                   1     1       1                   1                   2     69
70 9                                           1 1   1                       1                 1       1 1               2 70
71 14       1             1     1 1           2             1             1             1   1   1           1     1 1       71
72 9                                                       1 1             1   2       1   1                         1 1   72
73 9                             1                         1               1 1 1           1             2           1     73
74 9                                       1     1               1   1     1       1 1     1       1                       74
75 7 1                       1   1     1           1                                                     1     1           75
76 12           1                       1             1                   1             1     1 1       1 1     1 1     1   76
77 11   1 1                     3   1                   1   1                               1         1           1         77
78 22 1 2 2     2 1   2   1         1   1               1           1                   1         1           1 1 1 1   1   78
79 10           1       1           1   1                               1   1 1     1   1                     1             79
80 11   2                                     1                                   1 1   1     1     2   1         1         80
81 8 2     1           1     1                                           1                   1                     1       81
82 6   1     1                                           1 1   1   1                                                       82
83 13 1         1       1   1       1                           1         1                           1     1 1   1 1   1   83
84 16   1         1     1         1   2             1       1                       1 2     1   2                 1     1   84
85 13           1     1 1   1               1           2 1   1     1     1                     1               1           85
86 3                                                         1                     1                               1       86
87 10 1 1                 1       1   1   1           1       1                                               1 1           87
88 10       1                         1                 1                                       1 1 1 1             1 1 1   88
89 9     1   1               1 1 1               1                           1                     1           1           89
90 11     1 1       1       1   1             1                       1               1 1         1                     1   90
91 7               1                             1       1                       1   1                 1     1             91
92 12             2                                                 1   1 1                 1   1 1 1         1     1     1 92
93 5     1                                     1                       1           1                           1           93
94 15     1   1 1                             1 1   1           1 2 1   1     1         1               1                 1 94
95 16     1         1 1               1               1 1     1   1         1     1             1 2     1 1 1               95
96 6               1           1             1           1         1         1                                             96
97 10                                                     2       1   1               1   2                   1 1   1       97
98 7                               1                 1         1         1                   1     1                   1   98
99 9     1   1               1             1             1     1                             1     1       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee