BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15   2     2         1   1         1                 1 2                                         1   1       1   2       00
01 8                           1   1           1                               1                     1       1         2   01
02 14 1         1   1 2       1   1                     1 1                 1                   1           1             2 02
03 11           1         1 1                       1 1           1   1   1 2                                     1         03
04 9       1     1 2                                         1                   1   1                         1     1     04
05 12     1                         2       1           1         1     1 1                 1               1 1           1 05
06 12           1                     1       1   1                   2 1     1       1         1   1     1                 06
07 11   2         1             1   1 1           1   1                                       1     1                     1 07
08 10     1 1 1         1         1         1                                   1         1     2                           08
09 13 2                     1       1               1           1       2               2         1   1   1                 09
10 7         1           1     1                   2                       1                             1                 10
11 10     1           1           1   2 1 1     1                                           1                         1     11
12 9     1                           1       1             1 1                 1 1   1           1                         12
13 11           1       1           1           1                   1                         1 1       1 1   2             13
14 10                     1     1                               1   1                       1 1     1         1       1 1   14
15 9     1       1                   1                       1 1     1                   1   1 1                           15
16 13                       1   1 1     1   1 1 1   1   1   2                       1                         1             16
17 13         1   1     1 2   1                   1     1             1     1   1                     2                     17
18 13                 1         1 1       1               1 1           1       1     1             1       1   1         1 18
19 13       1               1   1 1               1 1         1           1         1 1     1   1                         1 19
20 11         1                   1 1     2           1       1       1       1 1                             1             20
21 13     1                                 1         1       1         1 1           1         1   2             1   2     21
22 9 1   1                     1                                                         1 1 1       2   1                 22
23 14 1   1       1           1                 1                         1 1       1 2 1       1 1             1           23
24 6   1                                 1         1     1                   1                               1             24
25 7           1                                               1           1           1   1       1                   1   25
26 10 1         1         1       1                     1           1   2                             1               1     26
27 12                                   1     1 1                 1   1     1       1       1   1   1 1                 1   27
28 10           1     1   1               1           1   1       1               2                             1           28
29 13           1   1   1 1                 1 1         1   1         1   1     1                     1     1               29
30 12                         2   1         1 1 1                           1 1           1       1   1     1               30
31 11                         1         1                   1 1 1 1 1     1         1       1                     1         31
32 8                 1                     2     1           1           1                             1       1           32
33 10                 1 2                         1   1     1 2     1                               1                       33
34 14 1 1 1           1         2         1   2                     1 1               1                             2       34
35 11                         1                   1       1       1     1     1               2       1 1                 1 35
36 13 1               1 1   1       2       1         1   1     1         1                 1                   1           36
37 11       1             1             1                     1   1         1         1 1     1             1         1     37
38 16 1     1           1     1 1       1               1 2 1     1 1                         1           1       1 1       38
39 11 1       1   1       1             1 2       1                 1                   1             1                     39
40 12                                     1 1         1             1     1     1 1 3     1                           1     40
41 10             1     1                       1           1     1   1                   1               1       1       1 41
42 10 1               1               1       1             2           1     1             1               1               42
43 12             1           1     1 1                                   1 1                 1   1     2     1   1         43
44 10                 2                                   1 1   1     1 1         1                   1     1               44
45 17     1 1               3   1   1                             1                   1   2       1 1             1 2     1 45
46 11       2       1     1         2                                   1     1     1             1           1             46
47 4                                                     1   1             1                             1                 47
48 8 1         1   1   1 1                               1               1                                           1     48
49 11                           1     1       1   2 1 1           1   1                     1                     1         49
50 13         1               1                 1       1       1   1             1               1   1     1 1       1   1 50
51 9 1   1   1           1                                               1                             1   1     1     1   51
52 12   1     1                           1       2         1                 2             1     1             1     1     52
53 10     1                 1           1             1           1 1                   1     1       1     1               53
54 12       1   1       1         1                               1 1 1   1         1                 1           1       1 54
55 15           1 2             2     1     1                   1       1                 1     1           1   1 1   1     55
56 12 2                                                               1 1     1   1 2 1               1   1 1               56
57 11                                   1               1   1   1       1                     1 1         3     1           57
58 15         1 2                   1         1 1     1                   1 1 1 2           1                           2   58
59 14   2 1 1   1 1 1       2             1     2                                         1                         1       59
60 10       1                         1               1                           1   1           1       1     1     2     60
61 9                 1                                 1         1   1       1           1 1             1             1   61
62 6                               1     1       1             1                       1                                 1 62
63 8         1     1     1   1       2                                                   1   1                             63
64 4                             1     1                     1                                         1                   64
65 10     1       1               1                           1           1             1     1         1       1   1       65
66 13             1 1               1   1       1                   2                 1         1             1     2   1   66
67 13   1         1 1                         1     1     1   1 1                 1     1 1               1             1   67
68 13       1 2 1                         1     1                             1 1               1 3 1                       68
69 9   1                               1               1                       1   2                         1 1       1   69
70 12     1     2   1     1                     1                                 1           1         1       1 1     1   70
71 6                 1                 1         1   1             1         1                                             71
72 13       1                 1 1           2     1                         1     1 1     1             1         1       1 72
73 9   1               1   1                       1           1             1           1                           1   1 73
74 7             1                         2                       1                     1       1     1                   74
75 5                             1                                                         1     1       1           1     75
76 5                       1                   1                                           1                     1     1   76
77 11 1 1         1   1           1           1       1                     1   1                         1     1           77
78 4                                   1   1         1                                       1                             78
79 10   1           1                     1         1   1       1                     1           1           1           1 79
80 14   1   1       1       1     1 2                   1                         1       1     1 1 1   1                   80
81 10   1   1 1                                 1 1       1               1             2                       1           81
82 8 1             1   1     1       1 1                                     1                         1                   82
83 8             1       1 1             1   1                                                     1         1 1           83
84 9       1           1                                       1               1 1     1           1     1 1               84
85 14                   1 1   1                     1   1 1 2     1     1         1         1                       1   1   85
86 11   1                   1     2   1                               1                   1     1                 2 1       86
87 10                       1                       1   1       1       1         1                 1   1           2       87
88 10         1                 1           2     1   1                           1     2     1                             88
89 19     1         1 1 1               1     1 1   1 1           1     1   2   1 1                 1           1   1     1 89
90 7           1   1                                                 1       1         1                     1       1     90
91 7                                 1 1                 1 1                         1                           1     1   91
92 10                   1     2                           1   1     1               1                 1     1           1   92
93 14     1 1       1 1         1     1       1                   1                 1 1 2       1           1               93
94 6             1       1       1       1         1                           1                                           94
95 13                         1               1     1       1   1     1       1     1 1         1       2           1       95
96 11 1 1     1     1                             1 1 1 1           1       1                                 1             96
97 11       1 1       1                                       2                 1                 1 1       1           1 1 97
98 8     1                             1     1     1                                       1           1         1   1     98
99 12                         1           1             1       1 1       1     1             1             1 1     1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee