BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13           1       1                     1     1                 1                 1     1 1   1 1 2                 1 00
01 16     1           1 2   1   2 1                                   1   2         1                   1   1 1           1 01
02 12 2 1           1                   1 1                   1                             1 1       1 1           1       02
03 9                   1       2               1               2                           1                     1     1   03
04 15     1       1 1   1           1         1   1                     1     2 1     1                         1 1 1       04
05 16       1     1           1       1         1                     2 1   2         2       2 1                       1   05
06 9                 1           1                                                 1 1   1 1       1           1       1   06
07 9                       1     1 1   1       1                             1 1       1                       1           07
08 8     1                   1                           1                   1   1       1                     1     1     08
09 11               1   1                           2                         1   1 1       2 1       1                     09
10 10   1                               1 1                   1             1             1   1 1               1         1 10
11 10 1 1                       1 1   1   1       1     1   1                                                 1             11
12 7     2                                 1   1 1   1                                                                   1 12
13 13 1     1             1 2                             1 1                 1           1               1       2   1     13
14 14 1         1     1     1       1   1               1 1                   1 1       1         1     1               1   14
15 13                     1         1 1   1             1                           1         1     1 1     1   1         2 15
16 8                       1       1           1                           1     1               1 1                     1 16
17 8                                                 1                           1 1           2         1   1         1   17
18 14     2       1                   1   1                     1     1             1     1       2               2     1   18
19 11         1     1         1 1   1       1                 1 1                                 1 1                     1 19
20 9         1   1           1       1             1   1       1                     1                     1               20
21 15   1     1   1   1       1     1               1       1 1     1           2       1                   1           1   21
22 10                   1                                             1               1 2           1     1     1   1   1   22
23 10 1               1   2                                           1           1 1         1           1           1     23
24 13                                 1     1         1     1     1   1 1   1             1     1       1   1   1           24
25 16       1                     1     1   1             1 1   1 1 1     2 1                               1 1 1   1       25
26 12             1     1     1                     1                 1 1 1         1   1   1           1       1           26
27 12 2         1   2                                       1 1 2     1               1                     1               27
28 7             1       1                           1             1   1             1                           1         28
29 12         1               1       1                     1             1           1 1 1       1           1     1 1     29
30 12 1         1       1                             1           1               1             1             1 1 1   2     30
31 9                                         1                           1 1             1       1         1       2   1   31
32 7               1     1                       2                     1 1                           1                     32
33 10         1           1         1 1                 1     1                             1         1   1   1             33
34 9 1                     1   1             2 1                             1                           1               1 34
35 14         2     1   1             1 1                       1   1           1       1     1     1     1             1   35
36 4       1                                 1   1                                                     1                   36
37 19     1 2   1                       1         1 1 2 2 1 1         1   1 1     1               1         1               37
38 16       2 1                         1   1         1     1     2 1         1           1   2       1 1                   38
39 13           1         1 2 1     1           1 1   1     1       1                                 1         1           39
40 13   1     1                   1         2               1 2 1                                 1   1     1       1       40
41 4   1                                                     1                               1     1                       41
42 7                     1                       1             1                 1                       1           1   1 42
43 9 1   1     1                         1       1 1     1                         1                             1         43
44 22   1     1     1           1   1         1     1     1       1   1   1   1 1   2   1 1 2       1 1           1         44
45 12   1                   1 1                     1     1   1                   1                         2       1     2 45
46 6     1                   1       1                                                 1         1                   1     46
47 15                 1                             1                   2 3   1   1       1     1         1   1     2       47
48 8         1 1             1             1               1                                   1             1   1         48
49 12   1                                       1   1   1 1   1         1   1   1               1       1   1               49
50 8       1       1           1                                           1             1 1     1       1                 50
51 5                       1             1 1                     1               1                                         51
52 12   1   1     1   1 1     1         1       1                                                   1 1   1               1 52
53 20   1                 2   1 1       1           2       1                       2 2         1   1 1   1     2   1       53
54 13 1   1         1 1           1       1 1 1                         1       1                     1   1           1     54
55 6                 1                 1                 1       1                   1                                 1   55
56 8   1         1                             1       1       1         1                 1           1                   56
57 9                 1     1           1             1       1               2 1                       1                   57
58 16             1     1 1 1   1 2       1                   2   1 1                         1   1   1               1     58
59 8           1           1 1           2     1 1                             1                                           59
60 14             1     1                   1     1               1           2   1 1               1       1     1 2       60
61 6       1 1           1                                                                     2             1             61
62 7                             1 1                               2   1                           1                 1     62
63 10             1                           1   1     1         2             1   1                       1 1             63
64 10 1                                 1                         1                     1       2     2   1   1             64
65 10       2     2                                 1   1             1         1                                         2 65
66 8       1                   1     1                                 1 1 1   1                             1             66
67 12     1   1   1   1           2   1                 1 1                         1         1   1                         67
68 11     1 1 1 1   1     1       1               1         1               1         1                                     68
69 10                             1       1     1     1   1   1             1       1         1     1                       69
70 11       1 1 1                                 1       1     1 1               1     1 1 1                               70
71 12   1       1                   1 1       1           1               1             1 1                             1 2 71
72 12 1               1 1           1     1                             2   1       1                   1       1 1         72
73 8 1         1       1           1                                 1                                       1     1     1 73
74 9 1           1 1                       1         1                       1                                   1   1 1   74
75 6                                       1       1     1         1                                   1               1   75
76 11                         1     1   1 1   2 1               1     1                   1 1                               76
77 7                                                 1                   1           1   2             1   1               77
78 15   1           1 1       1 2     1   1                             2     1   2                                 1   1   78
79 10   2                       1             1     1   1   1         1         1                         1                 79
80 11     1                     1             1                 1 1                         1       2   1   1     1         80
81 10           1                 1       1     2 1           1 1                             1         1                   81
82 10                 1         1   1   1       1     1 1         1 1                         1                             82
83 9         1 1                           1       1   1       1                           1       1                   1   83
84 8           1                         1               1         1         1       1                   1     1           84
85 11     1           1               1       1       1 1       1     1                               1               2     85
86 11   1                   1         1     1 1               1                   1                 1       1         1 1   86
87 11     1     1   1 2             1     1                             1       1                             1 1           87
88 14 1   1   1         1   1           1   2     1                         1                 1   1       1       1         88
89 14         1   1 1 1   1 1         1       1             1       1   1       1                             1       1     89
90 11       1       1             1     1     1           1   1                       3                             1       90
91 7                   1 1                                         1                   1   1   1       1                   91
92 11       1             2                     1 1   1                   1               1 1   1 1                         92
93 12 1   1         1         1 1           1         1                                 1         1   1       2             93
94 9                             1   1               1             2       1   1               1                     1     94
95 5           1           1                                     1                               1               1         95
96 8             1     1               1       1       1   1                     1         1                               96
97 8                         1                                       1     2     1     1         1                   1     97
98 7                             1 1                   1   1                           1                 1       1         98
99 8   1                                                 1       1 2                                           1   1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee