BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
00 18   1               1             1   1     1         1       1   1   2   1 2     1   1       1                       2 00
01 12         1                   1     1   1                       1                     1   1   1       1   1 1     1     01
02 11                 1       1       1   1     1       1           1       1             1                       1     1   02
03 10           1 1       1             1         1   1       1       1                                     1             1 03
04 14 1     1 1                 1     1   1                     1             1           1 1   1                 1 1 1     04
05 17   1 1 1   1 1       1   1   1           1 1                       1         1   1     1                 1     1     1 05
06 15         1           1 1         1                 1 1             1 1       2 1                     1         1   1 1 06
07 15   1 1   1                               1       1                   2 1   1   2       1     1 1                   1   07
08 14   1           1         1 2     1   1             2                     1 1     1                           2         08
09 15       1     1   1 1   1       1                   1   1 1                           2 1   1                     1 1   09
10 18       2   1         1         2   1   1       1     1 1   2               1   1               1           1       1   10
11 13           2             1                   2 1                   1     1         1             1   1 1             1 11
12 18 1     1 1               1         1           1     1 1       2 1                         1 2 1 1       1         1   12
13 8 1           1               1                   1                     1     1               1           1             13
14 15                         2 1   2             1         1   2           1     1             1 1       1             1   14
15 15                 1 1       1           1     1         2   1       1       1         1 2                 2             15
16 27 1 1           2   1   3   1 1       1 1       2 2   1 1   1               1       1 2     2   1     1                 16
17 18 1 1   1       1       1   1   1             2     1               1 1           1     1         1 1       1         1 17
18 17 1   1   1           2                 1 1 2           1 1       1     1         1         1     1             1       18
19 20   1           1   1       2   1 3 1       1         1     1               1       1       1     1   1     2           19
20 21 1       1 2     1 2       1   1   1 1 1                 2   1   1             1   2 1         1                       20
21 20         1   2                           1 1           1 1   2               2   1   1 1       1 1             2 1   1 21
22 13       1 1                             1   1       1       1   1     1             1     1             1     1       1 22
23 18 2       1 1   1 1                     1 2           1       1                 1       1       1               1 1   2 23
24 11                   1               2     1               1         1       1     1         1                 1 1       24
25 23           1   1               1   1 1 1   1 1 1       1                 3     2 1 1       1   1 1 1 1         1       25
26 19               1 1                     1     1 1     1     2             1 1             1   1   1 1 1 1 1   1     1   26
27 14             2   1               1           1 1         1 1   1                         1                 2 1 1       27
28 12     1                                                 1 1   1   1 1           1 1           1     1   1         1     28
29 15 1     2   1                       1       1         1                 1         1     2 1         1   1           1   29
30 22   3                         1   1         1 1 1   1     1     1   1 1   1         2     2     1 1   1             1   30
31 17   1     1             1   1   1     2             1 1       2             1 1       1           1 1       1           31
32 22 1     1   1         1 1 1           1 1 1       2         1       2           2   1       1 1   1   1           1     32
33 14   1         1   1     1   1                       2       1         1 1           1 1         1   1                   33
34 28     1   1   1 1 1 2 1   1   2 1 2   1     1 1 1 1   1           1       1   1   2                 1   1     1         34
35 15                 1   1     1   1       1       2   1     1                       1                   2 1   1       1   35
36 16 1 1 1       1           1   1                     1 2       1   1 1   1       1                 1       1             36
37 15 1       1   1       1     1 1     1                               1 2             1             1     2   1           37
38 18   1   1     1       1 1 1 1     1       1   1   1 1   1         1   1   1         1                               1   38
39 11 1           1     1     1                             1                           1                       1 2   1   1 39
40 21 1               1       1   2     1 1 2   1               1 1   1 1         1   2   1 1 1                       1     40
41 15 1     1               1                       1   1   1         1   1           1           1 1 2   1 1               41
42 22 1 1   2 1             1   1     1   1 1         1         1 1   2 1         1       1         2             1     1   42
43 13                         1   1 1                     1                 1 1         1 2           1       1 1       1   43
44 8         1     1                     1                         1   1             1           1                     1   44
45 9 1       1                             1         1       1                         1   1                 1           1 45
46 15     2         1 1                 1 1 1               1           1 2   1                         1 1       1         46
47 18             1 1     1 1                   2 1     1       1   1         2         1 1       1 1   1           1       47
48 13       1               1                             1       2       1 1   1     1         1           1         1   1 48
49 12                     1 1                   1       1     1                 1 1           2   2                     1   49
50 11         1 1                   1       1                                   1                     1 1     1   1 1   1   50
51 14           1 1             1     1                                 1     1 1   1         2   1       1     1     1     51
52 14       1       1             1             1 1   1       1     1   1         1     1     1   1       1                 52
53 20   1             1       2   1       1   1     1     1         1     1 1 1   3         1       1             1       1 53
54 24     1 1         1 1 1 1         1           1     1 1 3       1 2               1 2   1     1   2             1       54
55 19   1       1 1 1   1 1       1   1     1 1 1                       1       1           1 1 1         1     1     1     55
56 18     1   1 1 1       1   1   1 1         2 1                     1           1                   1     1 1   1       1 56
57 17     1         1 1                 1 1 2     2 1         1   1                 1 1 2                           1       57
58 15   1           1   1 1 1       1   1           1             2         1             1 1   1                   1       58
59 17                                             2   1       1 2     1       1           1 2     1 1   1 1           1   1 59
60 13     1 1                   1         1   1                       1         1     1             1         1 1 1   1     60
61 14     1             1           1 1             1   1           1       1       1         2               1   1     1   61
62 15                         1 1         1               1 1 1 1           1         2   1   1           1   1   1         62
63 10       1               1   1           2             1           1                               1       2             63
64 18 1   1       1       1   1         1 2                         1 1             2   1     1     1 1               1   1 64
65 19               1   1   1           1         1 2 1 1           1   1   1                   1 1 1   1   1   1     1     65
66 14                   1           1         1         1                 1     1   1                   1 1 1   2   1     1 66
67 21                   1   1                 1   1 1     1   1   1 1         1   1 2 1         1       1   1         3 1   67
68 17                       1 1 1 1           1       1   1 1                           1 3     1   1         1       2     68
69 16     1     1     1 1 1           1               1                 1     1               1     2     1 1 1     1       69
70 23 1   1                       1   1 1       1 1       1   1       1 1   1         1 1   1   1 1 1   2 2             1   70
71 16               2 1 1                     1                 2     1 1         1               1                 1 1 1 2 71
72 15   1 1   2 1               1       1                 1   1           1           1                 1         1 1     1 72
73 11             1 1       1                         2       1   1         1           1           1                     1 73
74 17 1 1 1     1 1 1         1     1 1   1 1 1 1           1                         1           1               1         74
75 15 1         1 1   1     1                           1                 1     1   1       1   1     1 1       1     1     75
76 14                       1                           1       1   1   1       1 1         1 2 1     1     1         1     76
77 18       1     1   1                               1           1         2 1   1             1 1       2 1 1 1 1 1       77
78 17     1       2     1 1   1         1 1         1                       1     1         1   1       2       1   1       78
79 13       1       1     2       2   1 1     1 1         1                     1         1                                 79
80 10           1           1                         1           1 1       1                 1         1             1 1   80
81 7         1       1                                     1               1   1                       1           1       81
82 21       1         1 1 2           1     1   1     1 1 1 2         1 1     1               1             2         1 1   82
83 21     1 1 1 1   1 1           1       1     1     1 1           1 1   1       1       1         1   1   1   1   1       83
84 11   1 2                                     1 1                                               1   1   1 1 1   1         84
85 17 1 2           1       1   1         1   1 1                   1 1       1     1           1               1 1       1 85
86 9 1                       1     1             1   1           1                                         2             1 86
87 18           1   1         1   1 1 1       2         1         1       1 2             1                   2         2   87
88 15   1       1 1             1   1     2                       3               1         1                 1     1     1 88
89 20 1 1     1 1     1       1   1   1 1         1   1         1   2             1 1           1       1       1     1     89
90 15     1 1             2     1 1   1                           1     1 2       1 1             1                     1   90
91 20   1 2           1       1         1         1 3 1   1     1     1   1 1 2                 1 1                         91
92 19       1 2   1                 2                         1     2 1           1 1       1           1 1 1   1   1   1   92
93 7                   1 1                   1           1 1   1                           1                               93
94 15 1   1     1   1   1           1 1         1     1             1                   1       1           1 1   1         94
95 24 1       1 2             1   2 1   1     1         1     1 1 1 2           2             1               1 1 1 1     1 95
96 19   1             2     1   1       1   1       1         1           1 1 1     1               2   1     1 1   1       96
97 13     1   1     1   1         1         1       1 1     1               1   1               1     1                     97
98 13                 1 1               1     1     1         2         1       1   1         1       1           1         98
99 14       1           1       1   1   1     1             1 1           1   1 1           1 2                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
31
/
10
27
/
10
24
/
10
20
/
10
17
/
10
13
/
10
10
/
10
06
/
10
03
/
10
29
/
09
26
/
09
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee