BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14       1 1                       1   1           2     1 1                   1 2 1                   1         1       00
01 6                 2                                     1       1               1               1                       01
02 18   2 1 1             1               1 1     1         2           2   1         2         1               1         1 02
03 12   1 1             1                         1 1       2                 1   1                   1           1 1       03
04 8                         1   1           1   1         1     1         1                                 1             04
05 13         1               1         1     1     2           1 1       1             1 1                         1 1     05
06 9                 1   1       1         1                 1                         1               1           1   1   06
07 11 3                                     1   1     1                                     1 1     1               1     1 07
08 12   1 1   1                 1 1 1 1       1         1   1                                       1         1             08
09 13       1           1           1 1                       1 1 1     1       1                   3             1         09
10 10                         1       1     1                             1   1             2                 2   1         10
11 4           1               1                                                           1                     1         11
12 15               1                 1             1           2 1       1             2 1     1 1     1           1 1     12
13 12       1   1         1         1           1               1                       1 1           3   1                 13
14 9         1                 1 1 1   2       1                                       1                             1     14
15 10     1   1                                     1   1                     1 1           1 1         1   1               15
16 11   1   2       1                                   1                 1   1       1       1   1       1                 16
17 6                                   1   1   1           1                         1   1                                 17
18 10       1                 1     1             1           1     2                                     2           1     18
19 6     1       1                     1                           1                                           1   1       19
20 10             1                                     1     2 1 1                       1                   1     2       20
21 8         1       1 1                                     1   1       1         1   1                                   21
22 17   1           1     1                     1 1 1         1       2   1   2       1           1     1     1         1   22
23 9                       1             1           1                           1 1     1 1     1                 1       23
24 10     1             1                 1         1         1           1     1     1                   1               1 24
25 11 1                                           1                 1         1     1 1         1 1 1           1     1     25
26 14               1         1 1                     1 1 1     2               2   1                 1       1     1       26
27 5                                             1                         1 1       1                       1             27
28 12                       1     1     1                         1       1 1             1     1 1       1       1       1 28
29 6                           1       1                                         1           1     1           1           29
30 11           1     1 1       1   1               1                             1                     1     1   1     1   30
31 9 1     1   1   1         1       1 1                                       1                   1                       31
32 15                 1 1                 2     1         2 2         1             1 1 1           1                 1     32
33 10                 2                 1                             1 1                   1   1     1         1     1     33
34 10   1       1 1       1       2     1 1                                           1     1                               34
35 10       1             1                           1 1 1   1           1 1                 1                         1   35
36 11       1   1 1       1   1                 1       1   1                       1             1       1                 36
37 16                     1   1 1     1     1   1         1           1   1   1 1               1     1 2             1     37
38 8                                                 1       2       1                 1       1 1                     1   38
39 13 1   1                 1       1             1 1               1   1             1                         1 1 2       39
40 16 1       1           1                                         1 2 1   2   1       1     1   1     1             1 1   40
41 9               1                 1 1           1 1                 1 1         1           1                           41
42 6       1                                                               3                             1 1               42
43 16     1       1 1           1   1     1   1   1       1 1                       1       1           1 1           1 1   43
44 14 1 1           1         1     2       2       1               1         1         1               1 1                 44
45 16 1 1       2 1     2   1 1 1       1 1     1 1                         1                         1                     45
46 12       1         2           1               2                       1     1       1                   1     1     1   46
47 15                 1         1               2     2 1       1     1       1             1         1   1 1   1           47
48 10   1 1         1             1   1           1             1                     1           1               1         48
49 9     1 1                 1                                                     1           1 1       1     2           49
50 9                           1                         1             1         1     2           1       2               50
51 14               1   1         1 1     1           1       1   2     1 1         1                       1     1         51
52 12                       1   1             1           1         1         1 1 1           1               2 1           52
53 10       1                     1         1   1     1                           2                   1 1                 1 53
54 5 1                                       1           1             1 1                                                 54
55 14       1 1   1     2               1       1     1 1     1       1                   1                     1       1   55
56 9         1   1           1                         1                                   1 1 1   1           1           56
57 10     1                   1 1   1           1                                           1     1 1       1             1 57
58 19         1 1     3           1 1 1       1     1   1         1         1             1 1 1   1 1         1             58
59 16     1     1     2   1 1 2             1                 1 1                                       1 1       1 1   1   59
60 15 3 1                           1       1           1   1   1               1             1         1   2             1 60
61 11     1                             1 1                         1 1               1       1   1   1       2             61
62 13           1 1   1     1               1   1     2                         1     1 1     1 1                           62
63 10     1                                               1       1         1               1           1       1     2   1 63
64 6         1                             1           1 1     1                                             1             64
65 10   1   1                           1                                 1         2                               1   1 2 65
66 10   1       1 1             1             1   2     1                         1       1                                 66
67 17         1         1   3 1           1       1 1               1 1       1   1           1       2                   1 67
68 6             1 1           1                           1                     1                                   1     68
69 7 1 1                 1           1                                 1                             1               1     69
70 14     1         2 1   1         1         1       1   1     1                 1             1     1           1         70
71 9             1         1               1                     1                 1 1   1                     1         1 71
72 8   1                 1                       1                   1                               1     1 1       1     72
73 11               1                   1   1 1               1           1                 1   1           1   1 1         73
74 4 1                                       1     1   1                                                                   74
75 11       1           1                 1         1       1   2       1       1     1                           1         75
76 10           1 1                           1                                     1     1     1     1         1 1   1     76
77 9                                           1         1     1 1           1 1 2                           1             77
78 10               1           1   1 1                               1                   1     1               1     1   1 78
79 5           1                                 1                             1                         1               1 79
80 11           1       1   1                 2                                               1 1 1 1       1           1   80
81 14         1   1           1               1     1     1       1                     1 1 1       1       1             2 81
82 10             1         1         1   1             1         1 1             1                         1           1   82
83 12                             1           1       1 1 1               1   1 1 1                             1   1   1   83
84 8 1             1                                                 1 1                               1   1         1   1 84
85 7             1       1       1 1               1                   1   1                                               85
86 5         1                   1                                         1   1                                       1   86
87 11     1     1 1     2   1         1             1                         1 1                         1                 87
88 15 1           1     1   1   1         1 1         1             1               1     1     1   1               1   1   88
89 5                     1       1   1                                                           1     1                   89
90 12         1           2             1                 1           1       1                 1   1 1           1     1   90
91 18   1     1               1         1 1     1         1         1 1 1 1 1     1     1 1                         1   1 1 91
92 16 1     1 2                   1       1 1   1                 1 1   1     1                   2     1         1         92
93 12   1       1                 1   1                 1 1     1 1         1                 2               1             93
94 5           1           1   1                                       1                                 1                 94
95 8     1         1                     1 1 1                     1 1                                     1               95
96 7                                 2                       1     1                     2   1                             96
97 11   1           1       2                               1 1   1         1               1               1     1         97
98 4                               1         1                     1   1                                                   98
99 10     1             1 1                                 1                         1 1   1 1         1 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee