BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10       1       1     1   1         1           1                                   1   1   1                     1     00
01 7               1 1     1       1                                       1       1                                   1   01
02 12               1     1 1       1 1         1                     1     1   2 1                                     1   02
03 10       1 1                 1                               1           1 1     1       1 1                     1       03
04 8 1   1                                   1           1                     1                           1     1   1     04
05 11 1               1               1           1   1 1         1     1         1               1             1           05
06 11           1                       1 1           1         1           1             1 1           1           1     1 06
07 12   1   1                                               1       1       1   2 1                   1           1 1     1 07
08 9                               1 1                               2             1 1       1 1             1             08
09 10                               1 1 1               1                       1         1         1 1               1 1   09
10 9   1                       1               1             1                       1       1                 1   1     1 10
11 7   1                                   1 1                         1       1   1                       1               11
12 5                             1     1               1                                   1         1                     12
13 11   1 1       1             1                 1   1                       1       1         1     1             1       13
14 13                 1 1               1                   1 1       1               1 1       1           1         1 2   14
15 7                             1             1 1                             1       2                                 1 15
16 11     1                 1     1   1                     1         1   1                       1 1                 1 1   16
17 8   1                   1   1           1       1           1                   1           1                           17
18 11         2 1   1   1                                   1     1             1         1                 1           1   18
19 8 1                           1   1   1                         1             1       1                       1         19
20 12                     1         1     1     1   1       1     1         1   1               1           1     1         20
21 12       1         1   1 1           1                 1             1     1       1         1   1     1                 21
22 10     2   1                           1       1 1   1                     1           1                               1 22
23 8             2                   1     1                                             1               1   1     1       23
24 12               1   1 1       1                                                 2     1   2       1   1             1   24
25 6 1                   1                                   1               1                             1 1             25
26 10                       1 1     1                   1         2                     1     1                         2   26
27 11                             2                 2         1                     2           1       1 1               1 27
28 9                                   1         2               1               1             1 1   1       1             28
29 14       3                           1 1         1     1         2     1   1       1                         1       1   29
30 9 1               1 1               1       1                       1                               1 1               1 30
31 9     1       1       1                   1         2 1                         1   1                                   31
32 8         1                       1     2         1                       1             1       1                       32
33 11                 1   1         1           1   2                       1           1         1     1       1           33
34 15     1 1   2                   1       1           1 1 1       1             1 1                   1 1         1       34
35 6           1         1                     1                       1                                         1   1     35
36 9                     1 1 1                         1       1   1 1               1                         1           36
37 15     2             1   1 1         1                   1   1     1   1 1               1       1               1   1   37
38 11                 2                     2                     1                             1 2 1   1       1           38
39 12   1 1           1   1 1 1                             2     1             1             1               1             39
40 8     1                               2                 1     1 1         1                                           1 40
41 10                       1 1   1 1       1 1                                           1                   1     1   1   41
42 10 1           2   1   1       1         1                     1             1       1                                   42
43 11         1     1                                                     1     1     2   2         2   1                   43
44 9   1           1                       1           1             1 1 1                             1           1       44
45 20 1       2                 1     1           1           1         1     1 2 1     1         1 1         1   2   1   1 45
46 11         1     1                 1                         1 1           1   1               1 1         1           1 46
47 7       1       1                                             1                           1 1           1       1       47
48 10             1   1   1                 1               2       1   1                 1                   1             48
49 6                   1 1                       1               1                         1 1                             49
50 8         1                   1 1 1           1                               1                   1       1             50
51 17         1 2       1           1 2           1           1     2       1     1       1             1     2             51
52 8                       2 1               1               1                     1                     1           1     52
53 6   1     1   1                                   1             1                 1                                     53
54 9               1         1                                 1     1   2 1     1     1                                   54
55 18 1             1   1       1   2   1 2           1         2   1     1     1           1     1                 1       55
56 13                     1     1     1       1 1             2       1     1               1         1     1             1 56
57 10       1   1       1       1               1                 1               1   1     1               1               57
58 12               1           1   1                   1 1               1               1         1     1 1 1       1     58
59 11     1                       1     1                         1               1     1               1 1 1 1           1 59
60 14 1                             1     1       1     1   1       1         1     1     1                 1     1   1 1   60
61 12               1                   1     1           1   1       1       1       1     1             1           1   1 61
62 14           1             1       1       1       1   1   1     1                               1 1         1 3         62
63 13         1               1 2 1                         1 1   1         1             1         1           1 1         63
64 12           1   1   1                   1 1 1       1           1   1   1               1             1                 64
65 8           1 1           2         1                                 1             1                 1                 65
66 23   1     1         1   1 1 1   1       1 1   2 1   1   1   1       1 1   1   1         1           1         1       1 66
67 10     1   1       1               1               1       1                   1             1     1               1     67
68 8                                     1   1     1   1       1       1       1                         1                 68
69 11   1 1     1       1         1                   1                   1         1           1               2           69
70 15                     1             1   1       2   1     1 1     1     1             1         1 2               1     70
71 8                       1               1   1                         1 1     1                   1             1       71
72 11       1         1 1       1 1           1 1         1                                     1         1             1   72
73 17             2 1       1       1     1   1 1     1   1                   1   1             1 1     1   1 1             73
74 10 1         1               1                     1                 2     1                   1     1             1     74
75 9                       1   1           1 1   1 1       1                                 1                   1         75
76 12 1 2             1                   1                     1       1           1 1       1         1             1     76
77 13 1                 1       1                 1   1   2     1                     1       2     1             1         77
78 12 1 2         1                             1         1           1                       1                     2 1   1 78
79 9 1           2                 1   1 1     1                                               1 1                         79
80 9 1 1       1           1                                                     1               1         1 1   1         80
81 10 1 1               1       1                     2             1                                           3           81
82 9                   1 1     1                       1 1           1                       1                 1     1     82
83 14       1               1                     1 1         1         1   1 1       1   1 1 1     1                     1 83
84 12 1   1   1                                       2   1     1       1 1                 1             1 1               84
85 10       3                                                       1 1                     1         1         2 1         85
86 11 1                 1     2                     1                                   1 1               2             2   86
87 12       1     2   1       1           1               1       1       1 1         1                                 1   87
88 11       1       1     1       1               1   2         1         1                             1   1               88
89 11                   1     1           1     1             3                         1   1         1     1               89
90 10                                   1       1                     1   1             3             1 1     1             90
91 12           1 1                                       1 1             1 1       1           1 2               1   1     91
92 7                                                               1 2                           1   1 1   1               92
93 11   1   1   1     1                         1           1           1     1 1             1               1             93
94 8         1       1                   2   1                 1                   1               1                       94
95 7           1 1           1               1   1                     1               1                                   95
96 7   1 1           1                                         1                     1           1                       1 96
97 14                             1     1     1           1                   1     1       1 1     1     1     2   1     1 97
98 10     1   1     1                               2             1                             1 1     1           1       98
99 13     1     1   1             2   2     1 1         1                             1               1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee