BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12 1             1             1           2               1       1           1         1           1           2       00
01 13 1             1         1                 1     1 1     1   1 1             1   1           1               1         01
02 17 1           1     1     1   1       1   1     2       2   1             2         1   1               1               02
03 13             1   1         1               1 2       1                               1               1 1   1 1       1 03
04 11 1   1                               1         1             1           2       1     1   1                     1     04
05 12     1               1   1   2   1             1         1           1   1 1       1                                   05
06 15 1       1 1           1         2     1 1                           1         1           1           1 1   1       1 06
07 9           1 1   1                           2               1       1           1                       1             07
08 8         1     2     1   1     1                         1                                                 1           08
09 17 1         1       1 1       1     1     1 1           1         1               1   2     1   1 1         1           09
10 8     1                   1               2                           1       1           1     1                       10
11 11         1       1 1             1           1                     1                   1       1     1   1   1         11
12 18   1           1       1 2             1   2       1     1         1     1     1                             1   3 1   12
13 12     1     1       1         1 1             1 1                             1   1           1         1 1             13
14 10                         1         1           1 1                   2 1                 1         1           1       14
15 13       1                 1 1                                               1     1 1       2 1   2           1   1     15
16 10               1                   1 1   1   1                         1   1   1   1                 1                 16
17 10               1                   1                 1 1                 1         2 1         1         1             17
18 7                                     1                     1 3                               1     1                   18
19 5                                                 1               1                           1 1 1                     19
20 10         1 1                                                   1 1       1       1         1 1       1 1               20
21 13         2 1           1             1     1     1     1             1 1 1   2                                         21
22 5                 1                                     1   1                                   1                   1   22
23 13   1   2         1           1   1     1                     1 1                           1       1           1     1 23
24 8                                     1     1 1           1   1         1                         1 1                   24
25 9   1     1                                             1   2       1                     1   1       1                 25
26 12 2         1                     2                   1   1                     1       1 3                             26
27 13     1         1       1   1 1         1     1             1         1   1                     1         1           1 27
28 10                         1           1           1     1   1                           1   1                       1 2 28
29 7                     1                       1   1                         1 1                       1   1             29
30 10         1         1   1 1         1           1         1             1         1                     1               30
31 7       1 1                 1                       1     1             1                           1                   31
32 13   1     1         1       1                 1   1 1                         1 2                       2             1 32
33 12 1           1   1           2         1         1 1             1               1                     1         1     33
34 9           1   1                     1                     1                         1   1 1                   1   1   34
35 14                   1       1       1 1         1     1                 1   1       1             1   1 1   1   1       35
36 16               1           2   1   1               1         1 1       1   1             1     1 1   2             1   36
37 16             1       2 1       1 1                 1     1   1 2             2         1               1           1   37
38 9                 1                 1     1                 1 1 1                                   1 1           1     38
39 16   1     1   1                 2           1         1   1   1       1 1             1     1           1     1 1       39
40 9       1           1       1     1               1           1   1                                 1             1     40
41 8         1   1 1     1             1                 1           1                               1                     41
42 14     1     1   2       1                   1                   1 1             2               2           1   1       42
43 16   1                   2         1 2 1 1           1     1         1     1 1               1             1       1     43
44 7           1           1               1                                     1               1         1             1 44
45 20 2     1                     1     1 1   1   1   2       1             1       1 4           1   1 1                   45
46 9             1       1                 1         1       1                 1                     1           1 1       46
47 8                     1         1         1                       1 1     1         2                                   47
48 9     2 1     1                         1                             1 1                                       1   1   48
49 10           1 1           2         1                                 1 1                 1                 1     1     49
50 8         2                                                                     1   1 1                   1     1     1 50
51 10   1             1 2 1           1     1     1                     1             1                                     51
52 6     1                                         1 1   1                     1                                 1         52
53 12           1 1         1       1           1     1                   1         1     1           1           1 1       53
54 8                               2               1       1                                 1   1               1     1   54
55 7                     1       1                     1           1                     1         1       1               55
56 16         1 1     2                   1                   2         2 1 1   1           1                 1 1       1   56
57 10     1           1               1 1                 1     1                                   1     1   1         1   57
58 12 1               1                         2 1                 1   1                   1             1     2   1       58
59 9     1                                               1 1       1                 1   1 1                 1 1           59
60 10   1               1                   1           1         1       1   1               1   1                     1   60
61 11         1       1                                     1         1 1       3       1               1                 1 61
62 4               1           1   1                     1                                                                 62
63 15 2   1 1         1             1                 1   1             1             1   1   3 1                           63
64 14 1           1     1   2 1 2           1                     1                     1   1                   1       1   64
65 9         1       1         1 1     1           1                               1                   1 1                 65
66 12       1                     1 1 1 1                             1           1 1   1       1               1 1         66
67 9                       1   1   1                 1         1     1                 1 1           1                     67
68 9                                                     1     1     1   1           1                     1 1       2     68
69 12   1   2   1                                       1       1     1                   2             1       1       1   69
70 9     2       1     1                                   1     1                     1         1           1             70
71 14   2 1 1             1   1                     1           1   2   1                     1                   1     1   71
72 10                                       1           3                   1 1       1           1     1       1           72
73 8                   1     1         1 1 2                                       1                     1                 73
74 12   1                         1 1         2 1       1 2                             1               1     1             74
75 5             1                                 1                         1                   1     1                   75
76 10 1                             1 2 1                           1       1                   1   1 1                     76
77 7                 1                         1               1       2                               1             1     77
78 12   1 1     1 1       1               1                         2                           1         1   1         1   78
79 11           2       1       1               1               1           1                                     1 1 1   1 79
80 11               1           1 1 1     1           1     1         1             1           1           1               80
81 11   1                                               1   1               2     2         1       1       1       1       81
82 6                       1   1 1                         1                             1 1                               82
83 11       1         1   1                                 1           2 1                 2           1                 1 83
84 13       1   1   1                               1             1             1 1 1                     1   1       1   2 84
85 4                                         1               1                                   1         1               85
86 13                     1           1               1               1   1         1             2   1   1       2   1     86
87 8       1     1 1       1                   1 1                             1                                     1     87
88 11             1 1   1     1             1                     1           1 1             1         1           1       88
89 17     1 1                         1   1   1   2     1               1 1               2 1 1       2                 1   89
90 11                     1 1             1   1           1         1   1     1   1                 1         1             90
91 12 1   1                         1                     1   1 1               1 1                   1   1             1 1 91
92 9   1                       1                   2           1   1                           1   1           1           92
93 5   1                                       1       1                           1         1                             93
94 10       1         1   1   1   1                         1         1                                           1 1     1 94
95 10 1           1                         1 1   1       1                             1   2                     1         95
96 12       1           1                   1   1   1     1                             1           1           3       1   96
97 7                     1                                 1         1       1   1                 1                     1 97
98 10         1         1   1             1                                     1         1           1             1 1   1 98
99 7   2                             1       1     1                                           1 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
Ngày
/
Tháng
tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee